Đăng nhập
 
Tìm kiếm nâng cao
 
Tên bài báo
Tác giả
Năm xuất bản
Tóm tắt
Lĩnh vực
Phân loại
Số tạp chí
 

Bản tin định kỳ
Báo cáo thường niên
Tạp chí khoa học ĐHCT
Tạp chí tiếng anh ĐHCT
Tạp chí trong nước
Tạp chí quốc tế
Kỷ yếu HN trong nước
Kỷ yếu HN quốc tế
Book chapter
Bài báo - Tạp chí
1 (2015) Trang: 97-103
Tạp chí: Khoa học kỹ thuật Nông lâm nghiệp
Liên kết:

The study “Evaluation of the growth and yield of three rice varieties IR50404, MTL547 and MTL560 on different nitrogen sources” was conducted aim to determine suitable nitrogen sources  for the growth and yield of three rice varieties. The experiment was carried out using two factors completely randomized experimental design with four replications per treatment. The first factor included three rice varieties (IR50404, MTL547 and MTL560) and  second factor included five nitrogen sources [For control (no nitrogen), 0.2 g N/pot of Dau Trau Golden N 46A+ (urea nitrogen coated with Agrotain active element, content from 0.2 to 0.3 per cent), 0.1 g N/pot of Dau Trau Golden N 46A+(urea nitrogen coated with Agrotain active element, content from 0.2 to 0.3 per cent) combined biofertilizers containing nitrogen-fixing bacterium Azospirillum lipoferum, 0,2 g N/pot urea nitrogen and 0,1 g N/pot urea nitrogen combined biofertilizers containing nitrogen-fixing bacterium Azospirillum lipoferum]. Results recorded as follows: 0,1 g N/pot (equivalent to 40 kg N/ha) of Dau Trau Golden N 46A+ combined biofertilizers containing nitrogen-fixing bacterium Azospirillum lipoferum on MTL560 gave the highest yield (27,50 g/pot). However, biofertilizers containing nitrogen-fixing bacterium did not reduce nitrogen fertilizer application  for IR50404 and MTL547 varieties.  

Các bài báo khác
Số 30 (2014) Trang: 112-117
Tải về
Số 11a (2009) Trang: 168-175
Tải về
Số 15b (2010) Trang: 206-212
Tải về
Số 05 (2006) Trang: 76-84
Tải về
(2014) Trang: 1-6
Tạp chí: Proceedings of The 2nd International Conference on Green Technology and Sustainable Development, 2014
 


Vietnamese | English


 
 
Vui lòng chờ...