Đăng nhập
 
Tìm kiếm nâng cao
 
Tên bài báo
Tác giả
Năm xuất bản
Tóm tắt
Lĩnh vực
Phân loại
Số tạp chí
 

Bản tin định kỳ
Báo cáo thường niên
Tạp chí khoa học ĐHCT
Tạp chí tiếng anh ĐHCT
Tạp chí trong nước
Tạp chí quốc tế
Kỷ yếu HN trong nước
Kỷ yếu HN quốc tế
Book chapter
Bài báo - Tạp chí
(2014) Trang: 796
Tạp chí: 4th International Rice Congress, 27 October - 1 November 2014, Bangkok, Thailand
Liên kết:

The experiment was carried out by using the two- factorial completely randomized design with four replications per treatment; factor 1 (A) : compost producted by rice straw ((0; 80N-60P2O-30K2O kg/ha, 5 tons/ha+70N-60P2O5-30K2O kg/ha, 10 tons/ha + 60N-60P2O5-30 K2O kg/ha, 20 tons/ha + 50N-60P2O5-30K2O kg/ha, 40 tons/ha+40N-60P2O5-30K2O kg/ha) and factor 2 (B): rice varieties (IR50404, MTL560). The results indicated that the 5 tons of compost/ha +70N-60P2O5-30K2O kg/ha increased the plant height, number of tillers, rate of firm rice grain, number of panicle and rice yields.

Các bài báo khác
Số 30 (2014) Trang: 112-117
Tải về
Số 11a (2009) Trang: 168-175
Tải về
Số 15b (2010) Trang: 206-212
Tải về
Số 05 (2006) Trang: 76-84
Tải về
(2014) Trang: 1-6
Tạp chí: Proceedings of The 2nd International Conference on Green Technology and Sustainable Development, 2014
 


Vietnamese | English


 
 
Vui lòng chờ...