Đăng nhập
 
Tìm kiếm nâng cao
 
Tên bài báo
Tác giả
Năm xuất bản
Tóm tắt
Lĩnh vực
Phân loại
Số tạp chí
 

Bản tin định kỳ
Báo cáo thường niên
Tạp chí khoa học ĐHCT
Tạp chí tiếng anh ĐHCT
Tạp chí trong nước
Tạp chí quốc tế
Kỷ yếu HN trong nước
Kỷ yếu HN quốc tế
Book chapter
Bài báo - Tạp chí
Số 05 (2006) Trang: 76-84
Tải về

ABSTRACT

In the Mekongdelta, the growth and yield of He - Thu rice crop have usually shown that it was no benefit to compare with Dong - Xuan rice crop. One of the reasons to less rice yield is rice soil problems. This paper investigated density of soil bacteria, fungi and actinomycete and some of soil chemical characteristics as NH4+, Fe2+, pH and EC in two pre-soil He - Thu and Dong - Xuan rice productions.

After 4 weeks rice sowing, the results indicated that the increasing in soil bacteria and actinomycete densities of pre-soil He - Thu rice production and concentration of available Fe2+ was 0,78 mg/l higher than pre-soil Dong - Xuan rice production; otherwise, pre-soil Dong - Xuan rice production had low microorganism activities and more high pH value by 0,51 unit than pre-soil He - Thu rice production.

Keywords: He - Thu rice, Đong - Xuân rice; bacteria density, fungi density, actinomycete density; NH4+, Fe2+; pH, EC     

Title:    Comparison of soil microorganism densities and some characteristics of pre-soil he - thu and dong - xuan rice productions in the alluvial soil of mekong delta

TóM TắT

Hiện nay, trồng lúa vụ Hè Thu ở Đồng bằng Sông Cửu Long thường kém hiệu quả so với vụ lúa vụ Đông Xuân. Một trong những lý do làm giảm năng suất lúa vụ Hè Thu là do trở ngại về đất lúa. Bài báo cáo này nghiên cứu về mật số vi khuẩn, nấm và xạ khuẩn và một số đặc tính hóa học đất như NH4+, Fe2+, pH và EC trong đất đầu vụ lúa Hè Thu và Đông Xuân.

Kết quả ghi nhận qua 4 tuần đầu sạ lúa cho thấy rằng có sự gia tăng mật số của vi khuẩn và xạ khuẩn trong đất đầu vụ lúa Hè Thu và hàm lượng sắt di động Fe2+ có giá trị chênh lệch cao hơn 0,78 mg/l so với đất đấu vụ lúa Đông Xuân; ngược lại, đất lúa đầu vụ Đông Xuân có vi sinh vật hoạt động yếu nhưng pH đất tăng cao hơn đất đầu vụ Hè Thu 0,51 đơn vị.  

Từ khóa: Lúa Hè Thu, Lúa Đông Xuân; mật số vi khuẩn, mật số nấm, mật số xạ khuẩn; NH4+, Fe2+, pH, EC

Các bài báo khác
Số 30 (2014) Trang: 112-117
Tải về
Số 11a (2009) Trang: 168-175
Tải về
Số 15b (2010) Trang: 206-212
Tải về
(2014) Trang: 1-6
Tạp chí: Proceedings of The 2nd International Conference on Green Technology and Sustainable Development, 2014
 


Vietnamese | English


 
 
Vui lòng chờ...