Đăng nhập
 
Tìm kiếm nâng cao
 
Tên bài báo
Tác giả
Năm xuất bản
Tóm tắt
Lĩnh vực
Phân loại
Số tạp chí
 

Bản tin định kỳ
Báo cáo thường niên
Tạp chí khoa học ĐHCT
Tạp chí tiếng anh ĐHCT
Tạp chí trong nước
Tạp chí quốc tế
Kỷ yếu HN trong nước
Kỷ yếu HN quốc tế
Book chapter
Bài báo - Tạp chí
Số 11a (2009) Trang: 168-175
Tải về

 ABSTRACT

The study was carried out to determine effects on rice growths and yields in fresh rice straw incorporations of flooded soils and some soil solution properties. Factorial in Complete Block Design was used with 4 replications; there were 2 factors, 3 soil types in factor one (Humic Tropaquepts Vĩnh Long, Sulfic Humaquepts Tiền Giang and Typic Tropaquepts-salic Trà Vinh) and 4 fresh rice straw weights incorporation in factor two (0.0; 1.25; 2.5 and 5.0 g.pot-1 of 4 kg dry soils).

Results showed that the fresh rice straw incorporation of 1.25 to 5.0 g.pot-1 were decreased plant height and tillers in all treatments; Sulfic Humaquepts Tiền Giang and Typic Tropaquepts-salic Trà Vinh had lower plant height and tillers than Humic Tropaquepts Vĩnh Long; the fresh rice straw incorporated soils of 2.5 and 5.0 g.pot-1 had decreased number of panicles per pot and full grains per panicle; the rice yields per pot of 1.25, 2.5 and 5.0 g.pot-1  fresh rice straw incorporation were lower (29.05, 24.17 and 20.27 g.pot-1) than no fresh rice straw incorpotation (34.23 g.pot-1), there were lower rice yields 15%, 29% and 41% respectively. The fresh rice straw incorporation soil solutions had made to increase in toxic substances as over 1,400 mmolc.m-3 total organic acid and over 0.10 ppm H2S concentrations, low increase in pH values, dissolvent NH4+ concentration reduction and decreased rice growths and yields.

Keywords: Fresh rice straw and stubble; total organic acid, H2S, pH and NH4+ concentrations in soil solutions

Title:    Influences of fresh rice straw and stubble incorporation in flooded soils on rice growth and yield

TóM TắT

Nghiên cứu này xác định ảnh hưởng sự sinh trưởng, năng suất lúa và ghi nhận một số đặc tính dung dịch đất trên đất ngập nước có chôn vùi rơm rạ tươi. Thí nghiệm được bố trí theo thể thức thừa số trong khối hoàn toàn ngẫu nhiên, với 4 lần lặp lại; có 2 nhân tố, nhận tố 1 là 3 loại đất (Humic Tropaquepts Vĩnh Long, Sulfic Humaquepts Tiền Giang và Typic Tropaquepts-salic Trà Vinh) và nhân tố 2 là 4 liều lượng rơm rạ tươi chôn vùi vào đất (0,0; 1,25; 2,5 và 5,0 g/chậu 4 kg đất khô).

Kết quả cho thấy chôn vùi rơm rạ tươi vào đất từ 1,25 g đến 5 g/chậu đã làm giảm chiều cao cây và số chồi; lúa trồng trên đất Sulfic Humaquepts Tiền Giang và Typic Tropaquepts-salic Trà Vinh có chiều cao cây và số chồi thấp hơn lúa trồng trên đất Humic Tropaquepts Vĩnh Long; chôn vùi rơm rạ tươi ở 2,5 và 5,0 g/chậu đã làm giảm số bông/chậu, số hạt chắc/bông; năng suất lúa trên chậu có chôn vùi rơm rạ tươi 1,25, 2,5, và 5 g/chậu giảm (29,05; 24,17 và 20,27 g/chậu) thấp hơn 15%, 29% và 41% so với năng suất lúa trên đất không chôn vùi rơm rạ tươi (34,23 g/chậu). Dung dịch đất ngập nước có chôn vùi rơm rạ tươi làm gia tăng hàm lượng acid hữu cơ tổng số trên 1.400 mmolc, H2S trên 0,10 ppm, pH chậm gia tăng và hàm lượng NH4+ hòa tan thấp; dẫn đến giảm sự sinh trưởng và năng suất lúa.  

Từ khóa: Rơm rạ tươi; hàm lượng acid hữu cơ tổng số, H2S, pH và NH4+ trong dung dịch đất 

Các bài báo khác
Số 30 (2014) Trang: 112-117
Tải về
Số 15b (2010) Trang: 206-212
Tải về
Số 05 (2006) Trang: 76-84
Tải về
(2014) Trang: 1-6
Tạp chí: Proceedings of The 2nd International Conference on Green Technology and Sustainable Development, 2014
 


Vietnamese | English


 
 
Vui lòng chờ...