Đăng nhập
 
Tìm kiếm nâng cao
 
Tên bài báo
Tác giả
Năm xuất bản
Tóm tắt
Lĩnh vực
Phân loại
Số tạp chí
 

Bản tin định kỳ
Báo cáo thường niên
Tạp chí khoa học ĐHCT
Tạp chí tiếng anh ĐHCT
Tạp chí trong nước
Tạp chí quốc tế
Kỷ yếu HN trong nước
Kỷ yếu HN quốc tế
Book chapter
Bài báo - Tạp chí
Số 16a (2010) Trang: 178-187
Tải về

ABSTRACT

With the aim to find a pre-harvest treatment that can improve the commercial quality and reduce the post-harvest losses of ?Soan? orange, two experiments were carried out: (1) pre-harvest treatment, including 17 treatments (control, CaCl2 (1 & 2%), sodium tetra borate (0.25 & 0.5%), 2,4-D (30 & 40 ppm), GA3 (10 & 20 ppm)) treated at 1 or 2 months before harvest and (2) effect of ethephon and chlorine with 9 treatments (control, ethephon (100 & 200 ppm), chlorine (100 & 200 ppm)) were treated at 1 or 2 weeks before harvest. The results showed that: (1) Treatment with CaCl2 1% or GA3 10 ppm as pre-harvest sprays two months before harvesting effectively reduced fresh weight loss and vitamin C content, prolonged their storage life up to four weeks in ambient condition;(2) Spraying with ethephon 200 ppm at one week before harvesting effectively degreened ?Soan? orange peel, had no effect on the fruit quality and self life compared to control. 

Keywords: ?Soan? orange, CaCl2, sodium tetraborate, 2,4-D, GA3, ethephon, chlorine

Title: Improving the peel color and post-harvest quality of ?Soan? orange (Citrus sinensis L. cv. Soan) by chemical application of pre-harvest treatment

   TóM TắT

Với mu?c đi?ch ti?m ra nghiệm thức xư? ly? cam Soa?n trươ?c thu hoa?ch đê? nâng cao chất lượng va? gia?m bơ?t tô?n thâ?t sau thu hoa?ch. Đê? ta?i co? hai thi? nghiê?m đươ?c thư?c hiê?n: (1) xư? ly? tiê?n thu hoa?ch gồm 17 nghiê?m thư?c (đô?i chư?ng, CaCl2 (1% va? 2%), sodium tetraborate (0,25 va? 0,5%), 2,4-D (30 ppm va? 40 ppm) và GA3 (10 ppm va? 20 ppm) ở 1 tha?ng va? 2 tha?ng trươ?c thu hoa?ch); (2) a?nh hươ?ng cu?a ethephon va? chlorine, gô?m co? 9 nghiê?m thư?c (đô?i chư?ng, ethephon (100 ppm va? 200 ppm), chlorine (100 va? 200 ppm) xư? ly? 1 tuâ?n va? 2 tuâ?n trươ?c thu hoa?ch). Kê?t qua? như sau: (1) Xư? ly? CaCl2 1% hoă?c GA3 10 ppm ơ? 2 tha?ng trươ?c thu hoa?ch giúp gia?m ty? lê? hao hu?t tro?ng lươ?ng va? tăng ha?m lươ?ng vitamin C trong tra?i, ke?o da?i thơ?i gian tô?n trư? đê?n 4 tuâ?n trong điê?u kiê?n pho?ng thi? nghiê?m; (2) Xư? ly? ethephon nô?ng đô? 200 ppm một tuâ?n trươ?c thu hoa?ch giúp biê?n đô?i ma?u xanh vo? tra?i, không a?nh hươ?ng đê?n mô?t sô? chi? tiêu phâ?m châ?t tra?i va? thơ?i gian tô?n trư? so vơ?i đô?i chư?ng.

Từ khóa: Cam Soàn, CaCl2, sodium tetraborate, 2,4-D, GA3, ethephon, chlorine

Các bài báo khác
Số 22a (2012) Trang: 107-114
Tải về
Số 24a (2012) Trang: 117-125
Tải về
Số 20a (2011) Trang: 68-76
Tải về
Số 21b (2012) Trang: 68-77
Tải về
Số 24b (2012) Trang: 8-17
Tải về
Tập 56, Số 2 (2020) Trang: 88-93
Tải về
 


Vietnamese | English


 
 
Vui lòng chờ...