Đăng nhập
 
Tìm kiếm nâng cao
 
Tên bài báo
Tác giả
Năm xuất bản
Tóm tắt
Lĩnh vực
Phân loại
Số tạp chí
 

Bản tin định kỳ
Báo cáo thường niên
Tạp chí khoa học ĐHCT
Tạp chí tiếng anh ĐHCT
Tạp chí trong nước
Tạp chí quốc tế
Kỷ yếu HN trong nước
Kỷ yếu HN quốc tế
Book chapter
Bài báo - Tạp chí
Tập 56, Số 2 (2020) Trang: 88-93
Tải về

Thông tin chung:

Ngày nhận bài: 07/11/2019

Ngày nhận bài sửa: 08/01/2020

Ngày duyệt đăng: 29/04/2020

 

Title:

Effect of concentration of naphthalene acetic acid (NAA) and types of branches on rooting of Blue bell (Desmodium unifoliatum (Merr.) Steen.) cuttings

Từ khóa:

Cành giâm, Linh sam, NAA, sự ra rễ

Keywords:

Cuttings, Desmodium unifoliatum, naphthalene acetic acid, rooting

ABSTRACT

The study aimed to determine the optimal concentration of naphthalene acetic acid (NAA) and types of branches on the rooting to propagate by cuttings of Blue bell (Desmodium unifoliatum (Merr.) Steen. The experiment was carried out in two-factor completely randomized design with five replications. The first factor included four levels of NAA (0; 500; 750 and 1000 ppm), and the second factor included two types of branches (small branches 0.5 cm in diameter and large branches 1 cm diameter). The results showed that small branches with a diameter of 0.5 cm are better than large branches with diameter of 1 cm. Blue bell cuttings developed best at NAA concentrations of 750 and 1,000 ppm had the longest shoot and root length, and highest number of leaves, number of roots and rooting rate after 8 weeks of cutting.

TÓM TẮT

Thí nghiệm được thực hiện nhằm tìm ra nồng độ naphthalene acetic acid (NAA) và loại cành thích hợp đến sự ra rễ của cành giâm cây linh sam (Desmodium unifoliatum (Merr.) Steen.). Thí nghiệm 2 nhân tố được bố trí theo thể thức hoàn toàn ngẫu nhiên, 5 lần lặp lại, mỗi lần lặp lại có 6 cành. Nhân tố thứ nhất bao gồm bốn nồng độ NAA (0 (đối chứng), 500, 750 và 1.000 ppm) (nhân tố A) và nhân tố thứ 2 là hai loại cành giâm (cành nhỏ đường kính 0,5 cm và cành lớn đường kính 1 cm) (nhân tố B). Kết quả thí nghiệm cho thấy loại cành nhỏ với đường kính 0,5 cm giâm cành tốt hơn loại cành lớn đường kính 1 cm. Sử dụng NAA ở nồng độ 750 và 1.000 ppm cho hiệu quả trong giâm cành. Cành giâm cây linh sam sử dụng loại cành nhỏ kết hợp với việc xử lý NAA ở nồng độ 750 và 1.000 ppm cho hiệu quả giâm cành tốt nhất về số lá, số chồi, chiều dài chồi dài nhất, số rễ, chiều dài rễ dài nhất và tỷ lệ ra rễ (93,3 %) sau 8 tuần.

Trích dẫn: Lê Văn Hòa, Mai Văn Trầm, Mai Vũ Duy và Diệp Thúy Hằng, 2020. Ảnh hưởng của nồng độ NAA và loại cành giâm đến sự ra rễ cành giâm linh sam (Desmodium unifoliatum (Merr.) Steen.). Tạp chí Khoa học Trường Đại học Cần Thơ. 56(2B): 88-93.

Các bài báo khác
Số 22a (2012) Trang: 107-114
Tải về
Số 24a (2012) Trang: 117-125
Tải về
Số 16a (2010) Trang: 178-187
Tải về
Số 20a (2011) Trang: 68-76
Tải về
Số 21b (2012) Trang: 68-77
Tải về
Số 24b (2012) Trang: 8-17
Tải về
 


Vietnamese | English


 
 
Vui lòng chờ...