Đăng nhập
 
Tìm kiếm nâng cao
 
Tên bài báo
Tác giả
Năm xuất bản
Tóm tắt
Lĩnh vực
Phân loại
Số tạp chí
 

Bản tin định kỳ
Báo cáo thường niên
Tạp chí khoa học ĐHCT
Tạp chí tiếng anh ĐHCT
Tạp chí trong nước
Tạp chí quốc tế
Kỷ yếu HN trong nước
Kỷ yếu HN quốc tế
Book chapter
Bài báo - Tạp chí
Số 24b (2012) Trang: 8-17
Tải về

ABSTRACT

This study was conducted to investigate the effects of some chemicals combined with different supplementary times as pre-harvest treatments on fruit quality of wax apple. The experiment was established in CRD with 2 factorial designs: (A) control treatment (spraying water) and 8 chemical treatments (using various concentrations of CaCl2, Ethephon and KNO3) and (B) 3 applied times before harvest. The research results showed that spraying CaCl2, Ethephon and KNO3 before harvest could reduce the fruit loss weight during the storage time. The effective treatment was using 5.000 ppm CaCl2 because the fruits in this treatment could maintain the quality better up to 9 days after harvest compared to control treatment. Applying 5.000 ppm CaCl2 at 10 and 20 days before harvest could maintain the fruit firmness and reduce the influence of post harvest diseases.

Keywords: Syzygium samarangense (Blume) Merr & Perry, CaCl2, Ethephon, KNO3, fruit quality

Title: Effect of CaCl2, Ethephon, KNO3 and the supplementary times before harvest on fruit quality of An Phuoc wax apple (Syzygium samarangense (Blume) Merr & Perry)

 

TóM TắT

Đề tài nghiên cứu được thực hiện nhằm mục đích cải thiện phẩm chất trái mận An Phước sau thu hoạch. Thí nghiệm được bố trí theo thể thức thừa số hai nhân tố theo khối hoàn toàn ngẫu nhiên: (A) đối chứng (phun nước) và các nồng độ hóa chất (sử dụng CaCl2, Ethephon KNO3 với 8 mức nồng độ khác nhau) và (B) số lần xử lý hóa chất (một, hai và ba lần xử lý) với 4 lần lặp lại, 1 cây mận An Phước/lần lặp lại. Kết quả cho thấy, xử lý hóa chất trước thu hoạch giúp giảm hao hụt trọng lượng trong thời gian tồn trữ. Nghiệm thức xử lý CaCl2 5.000 ppm duy trì được phẩm chất trái tốt hơn nghiệm thức đối chứng đến 9 ngày sau thu hoạch. Nghiệm thức CaCl2 5.000 ppm và hai lần xử lý trước thu hoạch giúp duy trì độ cứng thịt trái và giảm tỷ lệ nấm bệnh sau thu hoạch.

Từ khóa: Syzygium samarangense (Blume) Merr & Perry, CaCl2, Ethephon, KNO3 ưư chất lượng trái

Các bài báo khác
Số 22a (2012) Trang: 107-114
Tải về
Số 24a (2012) Trang: 117-125
Tải về
Số 16a (2010) Trang: 178-187
Tải về
Số 20a (2011) Trang: 68-76
Tải về
Số 21b (2012) Trang: 68-77
Tải về
Tập 56, Số 2 (2020) Trang: 88-93
Tải về
 


Vietnamese | English


 
 
Vui lòng chờ...