Đăng nhập
 
Tìm kiếm nâng cao
 
Tên bài báo
Tác giả
Năm xuất bản
Tóm tắt
Lĩnh vực
Phân loại
Số tạp chí
 

Bản tin định kỳ
Báo cáo thường niên
Tạp chí khoa học ĐHCT
Tạp chí tiếng anh ĐHCT
Tạp chí trong nước
Tạp chí quốc tế
Kỷ yếu HN trong nước
Kỷ yếu HN quốc tế
Book chapter
Bài báo - Tạp chí
Số 24a (2012) Trang: 117-125
Tải về

ABSTRACT

For the purpose of improving the quality, peel color and prolonging the preservation of ?Đường? mandarin, some single and combined chemicals (including gibberellic acid, calcium chloride and ethephon) as postharvesrt treatments were used. The chemical treatments were sprayed on fruits at 1 week (ethephon) and 1 month (calcium chloride and gibberellic acid) before harvest. The research results showed that all chemical treatments could reduce the percentage of weight loss and maintained the peel color, the pH level as well as Brix ratio stably. Spraying 2.000 ppm calcium chloride alone or combined with 100 ppm ethephon could improve the peel color better. The shelf life of some treatments including 20 ppm gibberellic acid alone, 20 ppm gibberellic acid combined with 2.000 ppm calcium chloride or 100 ppm Ethephon was achieved up to 5 weeks with the stable level of ascorbic acid content.

 

Keywords: ?Đường? mandarin, Ethephon, gibberellic acid, calcium chloride, fruit quality

Title: Effect of using gibberellic acid and calcium chloride alone or combined with Ethephon as pre-harvest treatments on the quality of ?Đường? mandarin (Citrus reticulata)

TóM TắT

Hiệu quả của việc xử lý GA3 và CaCl2 dạng đơn hay kết hợp với ethephon trước khi thu hoạch đến phẩm chất và thời gian bảo quản trái quýt đường được thực hiện tại vườn quýt đường ở Châu Thành tỉnh Hậu Giang. Các hóa chất CaCl2 và GA3 được xử lý ở thời điểm 1 tháng và Ethephon được xử lý ở thời điểm 1 tuần trươ?c khi thu hoa?ch. Kết quả thí nghiệm cho thấy, các nghiệm thức xử lý hóa chất đều giúp giảm hao hụt trọng lượng trái so với đối chứng, màu sắc trái, độ Brix và pH trái duy trì ổn định. Nghiệm thức sử dụng CaCl2 2.000 ppm đơn chất hoặc kết hợp với Ethephon 100 ppm giúp cải thiện màu sắc vỏ trái. Xử lý GA3 20 ppm đơn chất, GA3 20 ppm kết hợp với CaCl2 2.000 ppm hoặc Ethephon 100 ppm giúp duy trì hàm lượng vitamin C ở mức cao đến 5 tuần sau             thu hoạch.   

Các bài báo khác
Số 22a (2012) Trang: 107-114
Tải về
Số 16a (2010) Trang: 178-187
Tải về
Số 20a (2011) Trang: 68-76
Tải về
Số 21b (2012) Trang: 68-77
Tải về
Số 24b (2012) Trang: 8-17
Tải về
Tập 56, Số 2 (2020) Trang: 88-93
Tải về
 


Vietnamese | English


 
 
Vui lòng chờ...