Đăng nhập
 
Tìm kiếm nâng cao
 
Tên bài báo
Tác giả
Năm xuất bản
Tóm tắt
Lĩnh vực
Phân loại
Số tạp chí
 

Bản tin định kỳ
Báo cáo thường niên
Tạp chí khoa học ĐHCT
Tạp chí tiếng anh ĐHCT
Tạp chí trong nước
Tạp chí quốc tế
Kỷ yếu HN trong nước
Kỷ yếu HN quốc tế
Book chapter
Bài báo - Tạp chí
Tập 57, Số 1 (2021) Trang: 125-131
Tải về

Thông tin chung:

Ngày nhận bài: 14/08/2020

Ngày nhận bài sửa: 01/10/2020

Ngày duyệt đăng: 27/02/2021

 

Title:

Effect of nutrient solutions and substrates on growth and development of gerbera (Gerbera jamesonii Bolus ex Hooker F.) cultivating in pot under drip irrigation in the net house

Từ khóa:

Cúc đồng tiền, dung dịch dinh dưỡng, giá thể, nhà màng, trồng chậu, tưới nhỏ giọt

Keywords:

Drip irrigation, gerbera, net house, nutrient solutions, potting, substrate

ABSTRACT

The study aimed to evaluate the suitable kind of nutrient solutions and substrates for cultivating commercial gerbera in pot under drip irrigation in the net house. The experiment was laid out in Complete Randomised Design (CRD), two factors including three nutrient solutions (Hoagland, Çolakoğlu-2 and Johnson; tap water) (factor A) and three substrates (coconut fiber dust, ripping straw, coconut fiber dust + ripping straw (1:1) (factor B). The experiment was included 12 treatments with five replications, five plants (pots) for each replication. The results showed that, potting gerbera applied a drip irrigation system using Johnson solution showed maximum plant height, number of roots, flower stalk length, flower diameter and longest flowering duration (12.9 days). Potting gerbera cultivating on ripping straw or coconut fiber dust + ripping straw (1:1) substrates used a drip irrigation system showed maximum plant height, number of leaves per plant, number of roots, number of flowers/plant, flower stalk length and flower diameter.

TÓM TẮT

Nghiên cứu này nhằm xác định loại dung dịch dinh dưỡng và giá thể thích hợp cho hệ thống tưới nhỏ giọt cây cúc đồng tiền trồng chậu trong nhà màng. Thí nghiệm được bố trí theo thể thức hoàn toàn ngẫu nhiên, 2 nhân tố gồm 3 loại dung dịch dinh dưỡng (Hoagland, Çolakoğlu-2 và Johnson; đối chứng là nước máy) (nhân tố A) và 3 loại giá thể (mụn xơ dừa, phân rơm, mụn xơ dừa + phân rơm tỉ lệ 1:1) (nhân tố B). Thí nghiệm gồm có 12 nghiệm thức, mỗi nghiệm thức có 5 lần lặp lại, mỗi lần lặp lại 5 cây (chậu). Kết quả thí nghiệm cho thấy, cây cúc đồng tiền trồng chậu trong nhà màng tưới nhỏ giọt với dung dịch dinh dưỡng Johnson giúp gia tăng chiều cao cây, số rễ, chiều dài phát hoa, đường kính hoa và kéo dài độ bền hoa nở (12,9 ngày). Giá thể phân rơm hoặc mụn xơ dừa + phân rơm (tỉ lệ 1:1) có sử dụng hệ thống tưới nhỏ giọt giúp gia tăng chiều cao cây, số lá, số rễ, tổng số hoa/cây, chiều dài phát hoa và đường kính hoa.

Các bài báo khác
Số 22a (2012) Trang: 107-114
Tải về
Số 24a (2012) Trang: 117-125
Tải về
Số 16a (2010) Trang: 178-187
Tải về
Số 20a (2011) Trang: 68-76
Tải về
Số 21b (2012) Trang: 68-77
Tải về
Số 24b (2012) Trang: 8-17
Tải về
Tập 56, Số 2 (2020) Trang: 88-93
Tải về
 


Vietnamese | English


 
 
Vui lòng chờ...