Đăng nhập
 
Tìm kiếm nâng cao
 
Tên bài báo
Tác giả
Năm xuất bản
Tóm tắt
Lĩnh vực
Phân loại
Số tạp chí
 

Bản tin định kỳ
Báo cáo thường niên
Tạp chí khoa học ĐHCT
Tạp chí tiếng anh ĐHCT
Tạp chí trong nước
Tạp chí quốc tế
Kỷ yếu HN trong nước
Kỷ yếu HN quốc tế
Book chapter
Bài báo - Tạp chí
Số 20a (2011) Trang: 68-76
Tải về

AbStract

Starting from the need for aromatic rice varieties, high yield, good quality in order to diversify sources of high quality seeds for the Mekong Delta. TP9 rice varieties were bred from the combination of hybrid rice varieties KhaoDawkmali x Amaroo and have short growing period (80-82 days) and quality (protein 7.2%, 17.3% low amylose) was crossed with the same Jasmine rice, yield TP5 (Jasmine-85 x Amaroo). The cross was made in 2009. In F5 generation (F5 plants, seeds F6) lines were selected as aromatic rice, high yield potential, good quality and pure (selected by means of SDS-PAGE protein, check the aromatic 1.7% KOH method and analysis based on the quality of biochemical methods). THL-13-02-09 lines produced the highest potential yield (6.7 tons / ha, for DX), with high protein content (12.8%), low amylose (17, 5%), long graing (8.3 mm, with expression relatively pest resistance and stable aroma.

Keywords: SDS-PAGE, aromatic rice, Jasmine 85

Title: Selected for aromatic rice with high yield and quality from TP9 x TP5

Tóm TắT

Xuất phát từ nhu cầu cần có những giống lúa thơm, năng suất cao, phẩm chất tốt nhằm đa dạng thêm nguồn giống chất lượng cao cho vùng Đồng Bằng Sông Cửu Long. Giống lúa TP9 được chọn tạo từ tổ hợp lai KhaoDawkmali x Amaroo có thời gian sinh trưởng ngắn (80-82 ngày) và phẩm chất tốt (protein 7,2%; amylose thấp 17,3%) được lai tạo với giống lúa thơm, năng suất TP5 (Jasmine-85 x Amaroo). Tổ hợp lai đã được thực hiện trong năm 2009. Kết quả đạt đuợc đến thế hệ F5 (cây F5, hạt F6) chọn lọc được 2 dòng lúa thơm, có tiềm năng năng suất cao, phẩm chất tốt và thuần (chọn lọc bằng phương pháp SDS-PAGE protein, kiểm tra tính thơm bằng phương pháp KOH 1,7% và phân tích phẩm chất dựa trên các phương pháp sinh hóa). Trong đó dòng thuần THL-13-02-09 có tiềm năng năng suất cao nhất (6,7 tấn/ha, vụ ĐX), đồng thời cũng có hàm lượng protein cao (12,8%), amylose thấp (17,5%), hạt gạo rất dài (8,3 mm), có biểu hiện chống chịu sâu bệnh khá và có mùi thơm ổn định.

Từ khóa: SDS-PAGE, lúa thơm, Jasmine 85

Các bài báo khác
Số 22a (2012) Trang: 107-114
Tải về
Số 24a (2012) Trang: 117-125
Tải về
Số 16a (2010) Trang: 178-187
Tải về
Số 21b (2012) Trang: 68-77
Tải về
Số 24b (2012) Trang: 8-17
Tải về
Tập 56, Số 2 (2020) Trang: 88-93
Tải về
 


Vietnamese | English


 
 
Vui lòng chờ...