Đăng nhập
 
Tìm kiếm nâng cao
 
Tên bài báo
Tác giả
Năm xuất bản
Tóm tắt
Lĩnh vực
Phân loại
Số tạp chí
 

Bản tin định kỳ
Báo cáo thường niên
Tạp chí khoa học ĐHCT
Tạp chí tiếng anh ĐHCT
Tạp chí trong nước
Tạp chí quốc tế
Kỷ yếu HN trong nước
Kỷ yếu HN quốc tế
Book chapter
Bài báo - Tạp chí
Số 22a (2012) Trang: 107-114
Tải về

ABSTRACT

For the purpose of improving the peel color and prolonging the preservation of ?Mật? orange, some Ethephon treatments (single and combined chemical) were used. The chemical treatments were sprayed on fruits at 1 week (Ethephon) and 1 month before harvest (calcium chloride and gibberellic acid). The research results showed that spraying Ethephon at 1 week before harvest could improve the peel color stably with the ?E and b values always in the highest level; the pH level and Brix ratio was also stable. Ethephon combined with CaCl2 and GA3 could reduce the fruit loss weight and vitamin C during harvest time; the fruits could be prolonged to 5 weeks with the stable value in sensory evaluation in postharvest.

Keywords: Mật orange, Ethephon, Gibberellic acid, peel color, fruit quality

Title: Effect of using ethephon alone or combine with GA3 and CaCl2 as pre-harvest treatments on the peel color and quality of ?Mat? orange (Citrus sinensis (L.) Osbeck)

TóM TắT

Với mục đích cải thiện màu sắc và kéo dài thời gian bảo quản trái cam Mật, các nghiệm thức sử dụng ethephon dạng đơn và kết hợp được thực hiện. Các hóa chất đươ?c phun đều trên trái va?o thơ?i điê?m 1 tuâ?n (Ethephon) và 1 tháng (CaCl2 và GA3) trươ?c thu hoa?ch. Kết quả thí nghiệm cho thấy, phun Ethephon vào thời điểm 1 tuần trước khi thu hoạch có hiệu quả tốt trong việc làm biến đổi màu sắc vỏ trái cam Mật với trị số ?E và luôn ở mức cao nhất. Các chỉ tiêu độ Brix, pH ổn định. Bên cạnh đó, khi xử lý Ethephon kết hợp với CaCl2 và GA3 giúp hạn chế sự tổn thất về trọng lượng và hàm lượng vitamin C trong quá trình tồn trữ, có thể kéo dài tuổi thọ trái cam Mật đến 5 tuần mà giá trị cảm quan trái vẫn ổn định trong suốt quá trình tồn trữ.

Tư? kho?a:Cammật, Ethephon, Gibberellic acid, màu sắc, phẩm chất

Các bài báo khác
Số 24a (2012) Trang: 117-125
Tải về
Số 16a (2010) Trang: 178-187
Tải về
Số 20a (2011) Trang: 68-76
Tải về
Số 21b (2012) Trang: 68-77
Tải về
Số 24b (2012) Trang: 8-17
Tải về
Tập 56, Số 2 (2020) Trang: 88-93
Tải về
 


Vietnamese | English


 
 
Vui lòng chờ...