Đăng nhập
 
Tìm kiếm nâng cao
 
Tên bài báo
Tác giả
Năm xuất bản
Tóm tắt
Lĩnh vực
Phân loại
Số tạp chí
 

Bản tin định kỳ
Báo cáo thường niên
Tạp chí khoa học ĐHCT
Tạp chí tiếng anh ĐHCT
Tạp chí trong nước
Tạp chí quốc tế
Kỷ yếu HN trong nước
Kỷ yếu HN quốc tế
Book chapter
Bài báo - Tạp chí
Số 39 (2015) Trang: 36-43
Tải về

Thông tin chung:

Ngày nhận: 08/01/2015

Ngày chấp nhận: 19/08/2015

Title:

Effects of some potential agro-based wastes in Mekong Delta on the growth of Pleurotus sajor-caju

Từ khóa:

Bã mía, mùn cưa, mụn dừa, nấm bào ngư, rơm, trấu

Keywords:

Sugarcane bagasse, sawdust, coconut coir substrate, Pleurotus sajor-caju, rice straw, rice husk

ABSTRACT

The experiment was carried out in a complete randomized design with 5 treatments, such as rubber sawdust, sugarcane bagasse, rice husk, rice straw and coconut coir substrates, and 18 replications, each replication is a bag. Results showed that the fastest spreading of mycelia and earliest mushroom harvest (26 days after inoculation) was on the rice husk substrate. Rice straw and coconut coir substrates were substrates that mycelia spread slowly and mushroom harvesting time was long (41-43 days after inoculated with mushroom spawn). Pleurotus sajor-caju gave the highest yield on sugarcane bagasse of 359.2 g/bag, rubber sawdust of
305.2 g, rice husk of 288.8 g, rice straw of 224.2 g and lowest on coconut coir (99.1 g). Percent dry weight of mushrooms were highest on the rubber sawdust (10.2 %) and sugarcane bagasse (10 %), and lower for other treatments ranging from 8.4 to 8.8 %. Biological efficient of Pleurotus sajor-caju on the rubber sawdust and rice straw substrates were similar (34 %).

TÓM TẮT

Thí nghiệm được bố trí theo thể thức hoàn toàn ngẫu nhiên có 5 nghiệm thức là mùn cưa, bã mía, trấu, mụn dừa và rơm với 18 lần lặp lại, mỗi lần lặp lại là một bịch phôi. Kết quả thí nghiệm cho thấy tơ nấm lan nhanh nhất và thu hoạch nấm sớm nhất (26 ngày sau khi cấy tơ) trên cơ chất trấu. Rơm và mụn dừa là 2 cơ chất có tơ nấm lan chậm và thời gian thu hoạch muộn (41-43 ngày sau khi cấy tơ). Bã mía cho năng suất bịch phôi cao nhất là 359,2 g, mùn cưa cao su là 305,23 g, trấu là 288,8 g, rơm là 224,2 g và thấp nhất là mụn dừa (99,1 g). Phần trăm khối lượng khô của nấm bào ngư cao nhất trên cơ chất mùn cưa cao su (10,2%) và bã mía (10%), các nghiệm thức còn lại thấp hơn dao động từ 8,4-8,8%. Hiệu quả sinh học của nấm bào ngư trên cơ chất mùn cưa và trấu tương đương nhau (34%).

Các bài báo khác
Số 17a (2011) Trang: 181-191
Tải về
Số 36 (2015) Trang: 43-48
Tải về
Số 37 (2015) Trang: 65-75
Tải về
Số 38 (2015) Trang: 76-81
Tải về
Số 43 (2016) Trang: 8-17
Tải về
2022 (2022) Trang: 1-7
Tạp chí: Applied and Environmental Soil Science
Trong: Lê Vĩnh Thúc và Nguyễn Quốc Khương (2020) Trang: 1-10
Tạp chí: CÂY MÈ KỸ THUẬT CANH TÁC Ở ĐỒNG BẰNG SÔNG CỬU LONG
Trong: Lê Vĩnh Thúc và Nguyễn Quốc Khương (2020) Trang:
Tạp chí: CÂY MÈ KỸ THUẬT CANH TÁC Ở ĐỒNG BẰNG SÔNG CỬU LONG
Trong: Lê Vĩnh Thúc và Nguyễn Quốc Khương (2020) Trang:
Tạp chí: CÂY MÈ KỸ THUẬT CANH TÁC Ở ĐỒNG BẰNG SÔNG CỬU LONG
Trong: Lê Vĩnh Thúc và Nguyễn Quốc Khương (2020) Trang:
Tạp chí: CÂY MÈ KỸ THUẬT CANH TÁC Ở ĐỒNG BẰNG SÔNG CỬU LONG
Trong: Lê Vĩnh Thúc và Nguyễn Quốc Khương (2020) Trang:
Tạp chí: CÂY MÈ KỸ THUẬT CANH TÁC Ở ĐỒNG BẰNG SÔNG CỬU LONG
Trong: Lê Vĩnh Thúc và Nguyễn Quốc Khương (2020) Trang:
Tạp chí: CÂY MÈ KỸ THUẬT CANH TÁC Ở ĐỒNG BẰNG SÔNG CỬU LONG
4 (2020) Trang: 2120-2128
Tạp chí: Tạp chí Khoa học và công nghệ nông nghiệp, Trường Đại học Nông Lâm Huế
1 (2012) Trang: 1
Tạp chí: Mol Boil Rep
 


Vietnamese | English


 
 
Vui lòng chờ...