Đăng nhập
 
Tìm kiếm nâng cao
 
Tên bài báo
Tác giả
Năm xuất bản
Tóm tắt
Lĩnh vực
Phân loại
Số tạp chí
 

Bản tin định kỳ
Báo cáo thường niên
Tạp chí khoa học ĐHCT
Tạp chí tiếng anh ĐHCT
Tạp chí trong nước
Tạp chí quốc tế
Kỷ yếu HN trong nước
Kỷ yếu HN quốc tế
Book chapter
Bài báo - Tạp chí
19 (2019) Trang: 50-55
Tạp chí: Nông nghiệp và phát triển nông thôn
Liên kết:

Silic có vai trò quan trọng trong tăng khả năng quang hợp, chống chịu điều kiện bất lợi sinh học và phi sinh học bao gồm tính chống chịu mặn cho cây trồng. Mục tiêu của nghiên cứu là đánh giá ảnh hưởng của phun silic qua lá lên sinh trưởng và năng suất giống vừng đen ĐH-1 trồng trên đất nhiễm mặn trong điều kiện nhà lưới. Thí nghiệm được bố trí theo khối hoàn toàn ngẫu nhiên, với 4 nghiệm thức và 10 lần lặp lại. Nghiệm thức thí nghiệm gồm: (i) tưới nước sinh hoạt, (ii) tưới nước mặn 2‰, (iii) tưới nước mặn 2‰ kết hợp phun silic 100 ppm, (iv) tưới nước mặn 2‰ kết hợp phun silic 200 ppm. Kết quả thí nghiệm cho thấy phun silic với nồng độ 100 - 200 ppm giúp tăng số lá vừng, hàm lượng chlorophyll. Khi tưới nước mặn 2‰ kết hợp phun silic ở nồng độ 100 ppm đạt số quả trên cây, khối lượng 1.000 hạt, hệ số thu hoạch và khối lượng hạt/cây cao hơn so với tưới nước mặn 2‰ nhưng không phun silic.Các bài báo khác
Số 17a (2011) Trang: 181-191
Tải về
Số 39 (2015) Trang: 36-43
Tải về
Số 36 (2015) Trang: 43-48
Tải về
Số 37 (2015) Trang: 65-75
Tải về
Số 38 (2015) Trang: 76-81
Tải về
Số 43 (2016) Trang: 8-17
Tải về
2022 (2022) Trang: 1-7
Tạp chí: Applied and Environmental Soil Science
Trong: Lê Vĩnh Thúc và Nguyễn Quốc Khương (2020) Trang: 1-10
Tạp chí: CÂY MÈ KỸ THUẬT CANH TÁC Ở ĐỒNG BẰNG SÔNG CỬU LONG
Trong: Lê Vĩnh Thúc và Nguyễn Quốc Khương (2020) Trang:
Tạp chí: CÂY MÈ KỸ THUẬT CANH TÁC Ở ĐỒNG BẰNG SÔNG CỬU LONG
Trong: Lê Vĩnh Thúc và Nguyễn Quốc Khương (2020) Trang:
Tạp chí: CÂY MÈ KỸ THUẬT CANH TÁC Ở ĐỒNG BẰNG SÔNG CỬU LONG
Trong: Lê Vĩnh Thúc và Nguyễn Quốc Khương (2020) Trang:
Tạp chí: CÂY MÈ KỸ THUẬT CANH TÁC Ở ĐỒNG BẰNG SÔNG CỬU LONG
Trong: Lê Vĩnh Thúc và Nguyễn Quốc Khương (2020) Trang:
Tạp chí: CÂY MÈ KỸ THUẬT CANH TÁC Ở ĐỒNG BẰNG SÔNG CỬU LONG
Trong: Lê Vĩnh Thúc và Nguyễn Quốc Khương (2020) Trang:
Tạp chí: CÂY MÈ KỸ THUẬT CANH TÁC Ở ĐỒNG BẰNG SÔNG CỬU LONG
4 (2020) Trang: 2120-2128
Tạp chí: Tạp chí Khoa học và công nghệ nông nghiệp, Trường Đại học Nông Lâm Huế
1 (2012) Trang: 1
Tạp chí: Mol Boil Rep
 


Vietnamese | English


 
 
Vui lòng chờ...