Đăng nhập
 
Tìm kiếm nâng cao
 
Tên bài báo
Tác giả
Năm xuất bản
Tóm tắt
Lĩnh vực
Phân loại
Số tạp chí
 

Bản tin định kỳ
Báo cáo thường niên
Tạp chí khoa học ĐHCT
Tạp chí tiếng anh ĐHCT
Tạp chí trong nước
Tạp chí quốc tế
Kỷ yếu HN trong nước
Kỷ yếu HN quốc tế
Book chapter
Bài báo - Tạp chí
63 (2021) Trang: 34-39
Tạp chí: Khoa học đất

Thí nghiệm thực hiện nhằm mục tiêu tìm ra nồng độ thích hợp gia tăng sinh trưởng và năng suất mè
đen trồng vụ Hè – Thu tại huyện Châu Phú, tỉnh An Giang. Thí nghiệm được bố trí theo khối ngẫu
nhiên hoàn toàn gồm sáu nghiệm thức, năm lần lặp lại, mỗi lặp lại là 25 m 2 . Các nghiệm thức thí
nghiệm gồm (1): Đối chứng (không phun B), (2) phun Canxi – B (theo nông dân); (3) phun B 150
ppm, (4) phun B 300 ppm, (5) phun B 600 ppm, (6) phun B 1.200 ppm. B được phun bổ sung vào thời
điểm 20 và 30 ngày sau khi gieo. Kết quả thí nghiệm cho thấy phun B nồng độ 150 ppm làm tăng số
trái trên cây, số hạt trên trái và dẫn đến năng suất mè đen tăng 29,5% so với không phun B. Phun bổ
sung B với nồng độ 150 ppm cũng giúp cây mè tăng hàm lượng N, P trong lá ở thời điểm 40 ngày sau
gieo.

 
Các bài báo khác
Số 17a (2011) Trang: 181-191
Tải về
Số 39 (2015) Trang: 36-43
Tải về
Số 36 (2015) Trang: 43-48
Tải về
Số 37 (2015) Trang: 65-75
Tải về
Số 38 (2015) Trang: 76-81
Tải về
Số 43 (2016) Trang: 8-17
Tải về
2022 (2022) Trang: 1-7
Tạp chí: Applied and Environmental Soil Science
Trong: Lê Vĩnh Thúc và Nguyễn Quốc Khương (2020) Trang: 1-10
Tạp chí: CÂY MÈ KỸ THUẬT CANH TÁC Ở ĐỒNG BẰNG SÔNG CỬU LONG
Trong: Lê Vĩnh Thúc và Nguyễn Quốc Khương (2020) Trang:
Tạp chí: CÂY MÈ KỸ THUẬT CANH TÁC Ở ĐỒNG BẰNG SÔNG CỬU LONG
Trong: Lê Vĩnh Thúc và Nguyễn Quốc Khương (2020) Trang:
Tạp chí: CÂY MÈ KỸ THUẬT CANH TÁC Ở ĐỒNG BẰNG SÔNG CỬU LONG
Trong: Lê Vĩnh Thúc và Nguyễn Quốc Khương (2020) Trang:
Tạp chí: CÂY MÈ KỸ THUẬT CANH TÁC Ở ĐỒNG BẰNG SÔNG CỬU LONG
Trong: Lê Vĩnh Thúc và Nguyễn Quốc Khương (2020) Trang:
Tạp chí: CÂY MÈ KỸ THUẬT CANH TÁC Ở ĐỒNG BẰNG SÔNG CỬU LONG
Trong: Lê Vĩnh Thúc và Nguyễn Quốc Khương (2020) Trang:
Tạp chí: CÂY MÈ KỸ THUẬT CANH TÁC Ở ĐỒNG BẰNG SÔNG CỬU LONG
4 (2020) Trang: 2120-2128
Tạp chí: Tạp chí Khoa học và công nghệ nông nghiệp, Trường Đại học Nông Lâm Huế
1 (2012) Trang: 1
Tạp chí: Mol Boil Rep
 


Vietnamese | English


 
 
Vui lòng chờ...