Đăng nhập
 
Tìm kiếm nâng cao
 
Tên bài báo
Tác giả
Năm xuất bản
Tóm tắt
Lĩnh vực
Phân loại
Số tạp chí
 

Bản tin định kỳ
Báo cáo thường niên
Tạp chí khoa học ĐHCT
Tạp chí tiếng anh ĐHCT
Tạp chí trong nước
Tạp chí quốc tế
Kỷ yếu HN trong nước
Kỷ yếu HN quốc tế
Book chapter
Bài báo - Tạp chí
Số 17a (2011) Trang: 181-191
Tải về

Abstract

In this study, the molecular characterization of clone Eg707 isolated from cell suspension culture of the oil palm was reported. Southern analysis result showed that Eg707 might be present as a single copy gene in the oil palm genome. This gene is highly expressed in tissue cultured materials compared to vegetative and reproductive tissues, suggesting a role of this gene during oil palm somatic embryogenesis or at the early stages of embryo development. Expression analysis of Eg707 by RNA in situ hybridization showed that Eg707 transcripts were present throughout somatic embryo development starting from proembryo formation at the embryogenic callus stages till the maturing embryo stages. Since proembryo formation within the embryogenic callus is one of the first key factors in oil palm somatic embryo development, it is suggested that Eg707 could be used as a reliable molecular marker for detecting early-stage of oil palm somatic embryogenesis.

Keywords: oil palm, novel transcript, Eg707, molecular marker, somatic embryogenesis

Title: Gene Eg707, a potential molecular marker to detect somatic embryo formation in oil palm

TóM TắT

Trong nghiên cứu này, gen Eg707 được phân lập từ tế bào nuôi cấy treo đã được khảo sát đặc tính phân tử. Kết quả phân tích Southern cho thấy Eg707 có thể là đơn gen trong bộ gen của cây cọ dầu. Gen Eg707 biểu hiện gen rất cao ở tế bào của mô được nuôi cấy hơn là ở những tế bào sinh dưỡng, điều đó chứng tỏ Eg707 có thể đóng góp trong quá trình hình thành phôi vô tính hay là trong giai đoạn đầu của quá trình phát triển phôi. Kỹ thuật lai RNA in situ một lần nữa chứng minh gen Eg707 được biểu hiện trong suốt giai đoạn phát triển phôi, sự biểu hiện gen bắt đầu từ sự hình thành phôi, từ giai đoạn callus đến giai đoạn phôi trưởng thành. Bởi vì sự hình thành mầm phôi trong thời kỳ callus phát sinh phôi là một trong những nhân tố chính cho sự phát triển phôi vô tính của cây cọ dầu, nên Eg707 có thể được đề nghị như là một đánh dấu phân tử để kiểm tra sự hình thành phôi vô tính ở giai đoạn đầu của cây cọ dầu.

Từ khóa: cọ dầu, phiên bản mới, Eg707, đánh dấu phân tử, phôi vô tính 

Các bài báo khác
Số 39 (2015) Trang: 36-43
Tải về
Số 36 (2015) Trang: 43-48
Tải về
Số 37 (2015) Trang: 65-75
Tải về
Số 38 (2015) Trang: 76-81
Tải về
Số 43 (2016) Trang: 8-17
Tải về
2022 (2022) Trang: 1-7
Tạp chí: Applied and Environmental Soil Science
Trong: Lê Vĩnh Thúc và Nguyễn Quốc Khương (2020) Trang: 1-10
Tạp chí: CÂY MÈ KỸ THUẬT CANH TÁC Ở ĐỒNG BẰNG SÔNG CỬU LONG
Trong: Lê Vĩnh Thúc và Nguyễn Quốc Khương (2020) Trang:
Tạp chí: CÂY MÈ KỸ THUẬT CANH TÁC Ở ĐỒNG BẰNG SÔNG CỬU LONG
Trong: Lê Vĩnh Thúc và Nguyễn Quốc Khương (2020) Trang:
Tạp chí: CÂY MÈ KỸ THUẬT CANH TÁC Ở ĐỒNG BẰNG SÔNG CỬU LONG
Trong: Lê Vĩnh Thúc và Nguyễn Quốc Khương (2020) Trang:
Tạp chí: CÂY MÈ KỸ THUẬT CANH TÁC Ở ĐỒNG BẰNG SÔNG CỬU LONG
Trong: Lê Vĩnh Thúc và Nguyễn Quốc Khương (2020) Trang:
Tạp chí: CÂY MÈ KỸ THUẬT CANH TÁC Ở ĐỒNG BẰNG SÔNG CỬU LONG
Trong: Lê Vĩnh Thúc và Nguyễn Quốc Khương (2020) Trang:
Tạp chí: CÂY MÈ KỸ THUẬT CANH TÁC Ở ĐỒNG BẰNG SÔNG CỬU LONG
4 (2020) Trang: 2120-2128
Tạp chí: Tạp chí Khoa học và công nghệ nông nghiệp, Trường Đại học Nông Lâm Huế
1 (2012) Trang: 1
Tạp chí: Mol Boil Rep
 


Vietnamese | English


 
 
Vui lòng chờ...