Đăng nhập
 
Tìm kiếm nâng cao
 
Tên bài báo
Tác giả
Năm xuất bản
Tóm tắt
Lĩnh vực
Phân loại
Số tạp chí
 

Bản tin định kỳ
Báo cáo thường niên
Tạp chí khoa học ĐHCT
Tạp chí tiếng anh ĐHCT
Tạp chí trong nước
Tạp chí quốc tế
Kỷ yếu HN trong nước
Kỷ yếu HN quốc tế
Book chapter
Bài báo - Tạp chí
21 (2021) Trang: 17-26
Tạp chí: Tạp chí Nông nghiệp và Phát triển nông thôn
Liên kết: -

Nghiên cứu nhằm xác định hiệu quả của vi khuẩn vùng rễ và nội sinh cố định đạm kết hợp lượng phân đạm vô cơ phù hợp để cải thiện hàm lượng đạm hữu dụng trong đất, hấp thu đạm trong cây, sinh trưởng và năng suất hạt vừng. Thí nghiệm trong chậu được bố trí khối hoàn toàn ngẫu nhiên gồm có mười nghiệm thức (i) Bón 100% N, (ii) Bón 85% N, (iii) Bón 70% N, (iv) Bón 55% N, (v) Nghiệm thức ii và hỗn hợp ba dòng vi khuẩn vùng rễ cố định đạm gồm VR-N-03, VR-N-11 và VR-N-19 (HH-VR-N), (vi) Nghiệm thức iii và HH-VR-N, (vii) Nghiệm thức iv và HH-VR-N, (viii) Nghiệm thức ii và hỗn hợp ba dòng vi khuẩn nội sinh cố định đạm gồm NS-N-09, NS-N-10 và NS-N-19 (HH-NS-N), (ix) Nghiệm thức iii và HH-NS-N, (x) Nghiệm thức iv và HH-NS-N, với bốn lần lặp lại, mỗi lặp lại là một chậu trồng trên đất phù sa trong đê thu tại huyện Châu Phú, tỉnh An Giang, trong điều kiện nhà lưới. Kết quả cho thấy bổ sung vi khuẩn vùng rễ và nội sinh cố định đạm kết hợp mức đạm 85% N theo khuyến cáo giúp tăng hàm lượng đạm hữu dụng 10,9 - 12,2%, hấp thu N 19,7 - 35,1% mg N chậu-1, chiều cao cây 0,48 - 6,48% và số quả 34,3 - 50,9% so với nghiệm thức bón 85% N. Bổ sung vi khuẩn vùng rễ và nội sinh cố định đạm giúp giảm 15% phân đạm, nhưng năng suất hạt tăng 5,47 - 12,5% so không bổ sung vi khuẩn. Hiệu quả tăng năng suất của vi khuẩn nội sinh cố định đạm cao hơn vi khuẩn vùng rễ cố định đạm trên cây vừng trồng trên đất phù sa trong đê.

 
Các bài báo khác
Số 17a (2011) Trang: 181-191
Tải về
Số 39 (2015) Trang: 36-43
Tải về
Số 36 (2015) Trang: 43-48
Tải về
Số 37 (2015) Trang: 65-75
Tải về
Số 38 (2015) Trang: 76-81
Tải về
Số 43 (2016) Trang: 8-17
Tải về
2022 (2022) Trang: 1-7
Tạp chí: Applied and Environmental Soil Science
Trong: Lê Vĩnh Thúc và Nguyễn Quốc Khương (2020) Trang: 1-10
Tạp chí: CÂY MÈ KỸ THUẬT CANH TÁC Ở ĐỒNG BẰNG SÔNG CỬU LONG
Trong: Lê Vĩnh Thúc và Nguyễn Quốc Khương (2020) Trang:
Tạp chí: CÂY MÈ KỸ THUẬT CANH TÁC Ở ĐỒNG BẰNG SÔNG CỬU LONG
Trong: Lê Vĩnh Thúc và Nguyễn Quốc Khương (2020) Trang:
Tạp chí: CÂY MÈ KỸ THUẬT CANH TÁC Ở ĐỒNG BẰNG SÔNG CỬU LONG
Trong: Lê Vĩnh Thúc và Nguyễn Quốc Khương (2020) Trang:
Tạp chí: CÂY MÈ KỸ THUẬT CANH TÁC Ở ĐỒNG BẰNG SÔNG CỬU LONG
Trong: Lê Vĩnh Thúc và Nguyễn Quốc Khương (2020) Trang:
Tạp chí: CÂY MÈ KỸ THUẬT CANH TÁC Ở ĐỒNG BẰNG SÔNG CỬU LONG
Trong: Lê Vĩnh Thúc và Nguyễn Quốc Khương (2020) Trang:
Tạp chí: CÂY MÈ KỸ THUẬT CANH TÁC Ở ĐỒNG BẰNG SÔNG CỬU LONG
4 (2020) Trang: 2120-2128
Tạp chí: Tạp chí Khoa học và công nghệ nông nghiệp, Trường Đại học Nông Lâm Huế
1 (2012) Trang: 1
Tạp chí: Mol Boil Rep
 


Vietnamese | English


 
 
Vui lòng chờ...