Đăng nhập
 
Tìm kiếm nâng cao
 
Tên bài báo
Tác giả
Năm xuất bản
Tóm tắt
Lĩnh vực
Phân loại
Số tạp chí
 

Bản tin định kỳ
Báo cáo thường niên
Tạp chí khoa học ĐHCT
Tạp chí tiếng anh ĐHCT
Tạp chí trong nước
Tạp chí quốc tế
Kỷ yếu HN trong nước
Kỷ yếu HN quốc tế
Book chapter
Bài báo - Tạp chí
2022 (2022) Trang:
Tạp chí: Applied and Environmental Soil Science

­e aim of this study was to determine the proper combination of nitrogen (N) fertilizer level and nitrogen ‡xing endophytic bacteria (NFEB) supplementation for the maximum grain yield of sesame cultivated in alluvial soil in dykes. ­e experiment followed a completely randomized block design with two factors. ­e ‡rst one was the levels of N fertilizer used, including 0, 50, 75, and 100% N of recommended fertilizer formula (RFF), and the other consisted of no bacteria applied, an individual strain of Enterobacter cloacae ASD-48 or E. cloacae ASD-21 applied, and their mixture, with 5 replicates. ­e results revealed that fertilizing with 100% N of RFF led to an enhancement of the plant height (16.8 cm), the chlorophyll a and b and their total content (6.45, 1.86, and 8.30 μg mL−1 ), the number of capsules per plant (7.22 capsules plant−1 ), the total N uptake (126.5 mg N pot−1 ), and the grain yield (9.08 g pot−1 ), in comparison to no N fertilizer applied. Supplementation of two NFRB strains enhanced the soilconcentrations of NH4 + and NO3 − , the total N uptake, and the grain yield. ­e treatment fertilized with 75% N of RFF plus an individual NFEB strain or their bacterial mixture had equivalent total N uptake to that the treatment fertilized with 100% N of RFF had, 120.8–125.5 mg N pot−1 compared to 124.4 mg N pot−1 . Regarding the sesame yield, with a reduction by 25–50% N of RFF plus ASD-48 and ASD-21, either individually or in mixture, it increased by 2.39–8.56%, compared to that in the treatment fertilized with 100% N of RFF.

Các bài báo khác
Số 17a (2011) Trang: 181-191
Tải về
Số 39 (2015) Trang: 36-43
Tải về
Số 36 (2015) Trang: 43-48
Tải về
Số 37 (2015) Trang: 65-75
Tải về
Số 38 (2015) Trang: 76-81
Tải về
Số 43 (2016) Trang: 8-17
Tải về
2022 (2022) Trang: 1-7
Tạp chí: Applied and Environmental Soil Science
Trong: Lê Vĩnh Thúc và Nguyễn Quốc Khương (2020) Trang: 1-10
Tạp chí: CÂY MÈ KỸ THUẬT CANH TÁC Ở ĐỒNG BẰNG SÔNG CỬU LONG
Trong: Lê Vĩnh Thúc và Nguyễn Quốc Khương (2020) Trang:
Tạp chí: CÂY MÈ KỸ THUẬT CANH TÁC Ở ĐỒNG BẰNG SÔNG CỬU LONG
Trong: Lê Vĩnh Thúc và Nguyễn Quốc Khương (2020) Trang:
Tạp chí: CÂY MÈ KỸ THUẬT CANH TÁC Ở ĐỒNG BẰNG SÔNG CỬU LONG
Trong: Lê Vĩnh Thúc và Nguyễn Quốc Khương (2020) Trang:
Tạp chí: CÂY MÈ KỸ THUẬT CANH TÁC Ở ĐỒNG BẰNG SÔNG CỬU LONG
Trong: Lê Vĩnh Thúc và Nguyễn Quốc Khương (2020) Trang:
Tạp chí: CÂY MÈ KỸ THUẬT CANH TÁC Ở ĐỒNG BẰNG SÔNG CỬU LONG
Trong: Lê Vĩnh Thúc và Nguyễn Quốc Khương (2020) Trang:
Tạp chí: CÂY MÈ KỸ THUẬT CANH TÁC Ở ĐỒNG BẰNG SÔNG CỬU LONG
4 (2020) Trang: 2120-2128
Tạp chí: Tạp chí Khoa học và công nghệ nông nghiệp, Trường Đại học Nông Lâm Huế
1 (2012) Trang: 1
Tạp chí: Mol Boil Rep
 


Vietnamese | English


 
 
Vui lòng chờ...