Đăng nhập
 
Tìm kiếm nâng cao
 
Tên bài báo
Tác giả
Năm xuất bản
Tóm tắt
Lĩnh vực
Phân loại
Số tạp chí
 

Bản tin định kỳ
Báo cáo thường niên
Tạp chí khoa học ĐHCT
Tạp chí tiếng anh ĐHCT
Tạp chí trong nước
Tạp chí quốc tế
Kỷ yếu HN trong nước
Kỷ yếu HN quốc tế
Book chapter
Bài báo - Tạp chí
17 (2021) Trang: 23-30
Tạp chí: Tạp chí Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn
Liên kết:

Nghiên cứu được thực hiện nhằm mục tiêu (i) tuyển chọn các chủng nấm Fusarium spp. gây bệnh héo rũ trên cây mè trồng trên đất phù sa trong đê; (ii) tìm ra dòng nấm gây bệnh héo rũ trên cây mè. Hai mươi mẫu thân và đất vùng rễ cây mè bị nhiễm bệnh được thu tại huyện Châu Phú, tỉnh An Giang để phân lập nấm bệnh. Thí nghiệm hoàn toàn ngẫu nhiên gồm 12 nghiệm thức là 11 chủng nấm gây bệnh và nghiệm thức đối chứng, được chủng vào cây mè bằng hai cách là chủng nấm bệnh vào đất và áo trên hạt, với 4 lặp lại. Kết quả phân lập được 28 chủng Fusarium spp. từ mẫu thân và đất vùng rễ cây mè bị bệnh, trong đó tuyển chọn được 11 chủng nấm Fusarium spp. gây bệnh héo rũ trên mè, với kết quả định danh là nấm F. falciforme F12.1A, F. solani F16.3B và F. oxysporum F28.1A gây bệnh héo rũ trên mè khi bổ sung trực tiếp vào đất và phương pháp áo trên hạt, với tỷ lệ gây bệnh của các dòng lên đến 60 - 85%.

 
Các bài báo khác
Số 17a (2011) Trang: 181-191
Tải về
Số 39 (2015) Trang: 36-43
Tải về
Số 36 (2015) Trang: 43-48
Tải về
Số 37 (2015) Trang: 65-75
Tải về
Số 38 (2015) Trang: 76-81
Tải về
Số 43 (2016) Trang: 8-17
Tải về
2022 (2022) Trang: 1-7
Tạp chí: Applied and Environmental Soil Science
Trong: Lê Vĩnh Thúc và Nguyễn Quốc Khương (2020) Trang: 1-10
Tạp chí: CÂY MÈ KỸ THUẬT CANH TÁC Ở ĐỒNG BẰNG SÔNG CỬU LONG
Trong: Lê Vĩnh Thúc và Nguyễn Quốc Khương (2020) Trang:
Tạp chí: CÂY MÈ KỸ THUẬT CANH TÁC Ở ĐỒNG BẰNG SÔNG CỬU LONG
Trong: Lê Vĩnh Thúc và Nguyễn Quốc Khương (2020) Trang:
Tạp chí: CÂY MÈ KỸ THUẬT CANH TÁC Ở ĐỒNG BẰNG SÔNG CỬU LONG
Trong: Lê Vĩnh Thúc và Nguyễn Quốc Khương (2020) Trang:
Tạp chí: CÂY MÈ KỸ THUẬT CANH TÁC Ở ĐỒNG BẰNG SÔNG CỬU LONG
Trong: Lê Vĩnh Thúc và Nguyễn Quốc Khương (2020) Trang:
Tạp chí: CÂY MÈ KỸ THUẬT CANH TÁC Ở ĐỒNG BẰNG SÔNG CỬU LONG
Trong: Lê Vĩnh Thúc và Nguyễn Quốc Khương (2020) Trang:
Tạp chí: CÂY MÈ KỸ THUẬT CANH TÁC Ở ĐỒNG BẰNG SÔNG CỬU LONG
4 (2020) Trang: 2120-2128
Tạp chí: Tạp chí Khoa học và công nghệ nông nghiệp, Trường Đại học Nông Lâm Huế
1 (2012) Trang: 1
Tạp chí: Mol Boil Rep
 


Vietnamese | English


 
 
Vui lòng chờ...