Đăng nhập
 
Tìm kiếm nâng cao
 
Tên bài báo
Tác giả
Năm xuất bản
Tóm tắt
Lĩnh vực
Phân loại
Số tạp chí
 

Bản tin định kỳ
Báo cáo thường niên
Tạp chí khoa học ĐHCT
Tạp chí tiếng anh ĐHCT
Tạp chí trong nước
Tạp chí quốc tế
Kỷ yếu HN trong nước
Kỷ yếu HN quốc tế
Book chapter
Bài báo - Tạp chí
Số 38 (2015) Trang: 61-65
Tải về

Thông tin chung:

Ngày nhận: 28/12/2014

Ngày chấp nhận: 09/06/2015

Title:

Effect of alkalinity on metamorphic and survival rate of mud crab larvae (Scylla paramamosain)

Từ khóa:

Scylla paramamosain, cua biển, độ kiềm, biến thái

Keywords:

Scylla paramamosain, mud crab, alkalinity, metamorphic

ABSTRACT

Effects of alkalinity on metamorphic and survival rate of mud crab larvae (Scylla paramamosain) were carried out to improve the production and survival rate of mud crab rearing. The experiment in larval rearing period, from Zoae-1 stage to Crab-1 stage, was conducted with different alkalinity treatments as following 80, 100, 120, 140 and 160 mg CaCO3/L and stocking density was 200 larvae/L. The results shown that the metamorphic rate and total length of Zoae-5 stage in the treatment 80 mg CaCO3/L were the highest with 57.8% and 3.74 mm, respectively. The length of crab-1 was highest (3.52 mm) in treatment 80 mg CaCO3/L. The survival rate of all treatments in Zoae-5 stage was relatively high, and highest in 80 mg CaCO3/L (76.7%). The survival rates of larvae at Megalop and Crab-1 stage were not significant difference (P>0.05). During mud crab rearing, stage from Zoae-1 to Zoae-5 should be nursed in the alkalinity from 80-120 mg CaCO3/L, especially in the 80 mg CaCO3/L results in the best survival rate.

TÓM TẮT

Ảnh hưởng của độ kiềm đến tỷ lệ biến thái và tỷ lệ sống của ấu trùng cua (Scylla paramamosain) được thực hiện nhằm góp phần nâng cao năng suất và tỷ lệ sống trong ương nuôi ấu trùng cua biển. Thí nghiệm ương ấu trùng cua biển từ Zoea-1 đến Cua-1 được thực hiện với các nghiệm thức độ kiềm khác nhau: 80, 100, 120, 140 và 160 mg CaCO3/L với mật độ ương ấu trùng là 200 con/L. Kết quả thí nghiệm cho thấy, giai đoạn Zoae-5 ở độ kiềm 80 mg CaCO3/L có tỷ lệ biến thái cao nhất (57,8%) và chiều dài lớn nhất (3,74 mm). Chiều dài ấu trùng cua ở giai đoạn Cua-1 lớn nhất ở độ kiềm 80 mg CaCO3/L (3,53 mm/con). Tỷ lệ sống đến Zoae-5 của các nghiệm thức đạt khá cao, cao nhất là ở nghiệm thức 80 mg CaCO3/L (76,7%), đến Megalop và Cua-1 thì tỷ lệ sống các nghiệm thức tương đương nhau. Có thể ương ấu trùng cua biển từ giai đoạn Zoae-1 đến Zoae-5 ở độ kiềm 80-120 mg CaCO3/L, nhưng tốt nhất ở độ kiềm 80 mg CaCO3/L.

Các bài báo khác
Vol. 54, No. 8 (2018) Trang: 105-113
Tải về
Số 39 (2015) Trang: 108-117
Tải về
Số 04 (2005) Trang: 109-118
Tải về
Số 25 (2013) Trang: 125-131
Tải về
Số 26 (2013) Trang: 143-148
Tải về
Số Thủy sản 2014 (2014) Trang: 145-157
Tải về
Số 14 (2010) Trang: 177-185
Tải về
Số 14 (2010) Trang: 186-194
Tải về
Tập 56, Số CĐ Thủy sản (2020) Trang: 218-223
Tải về
Tập 56, Số CĐ Thủy sản (2020) Trang: 232-240
Tải về
Tập 56, Số CĐ Thủy sản (2020) Trang: 37-42
Tải về
Tập 56, Số CĐ Thủy sản (2020) Trang: 43-47
Tải về
Tập 54, Số CĐ Thủy sản (2018) Trang: 72-77
Tác giả: Lý Văn Khánh
Tải về
Số 16a (2010) Trang: 81-89
Tải về
Số 37 (2015) Trang: 97-104
Tải về
9 (2017) Trang: 100-107
Tác giả: Lý Văn Khánh
Tạp chí: Tạp chí nghề cá Sông Cửu Long, ISSN 1859-1159
3 (2017) Trang: 105-108
Tác giả: Lý Văn Khánh
Tạp chí: Tạp chí Khoa học Công nghệ Nông nghiệp Việt Nam, ISSN: 1859-1558
(2016) Trang: 316-324
Tạp chí: Ký yếu hội nghị Khoa học trẻ thủy sản toàn quốc lần thứ VII, Viện nghiên cứu Nuôi trồng thủy sản II, 9/2016. TP HCM
(2016) Trang: 262-273
Tạp chí: Ký yếu hội nghị Khoa học trẻ thủy sản toàn quốc lần thứ VII, Viện nghiên cứu Nuôi trồng thủy sản II, 9/2016. TP HCM
Nguyen Thanh Phuong (2015) Trang: 48
Tạp chí: Feed and feeding management for healthier aquaculture and profit
1 (2013) Trang: 1
Tác giả: Lý Văn Khánh
Tạp chí: Nghiên cứu đặc điểm sinh học sinh sản và thử nghiệm sản xuất giống cá nâu
 


Vietnamese | English


 
 
Vui lòng chờ...