Đăng nhập
 
Tìm kiếm nâng cao
 
Tên bài báo
Tác giả
Năm xuất bản
Tóm tắt
Lĩnh vực
Phân loại
Số tạp chí
 

Bản tin định kỳ
Báo cáo thường niên
Tạp chí khoa học ĐHCT
Tạp chí tiếng anh ĐHCT
Tạp chí trong nước
Tạp chí quốc tế
Kỷ yếu HN trong nước
Kỷ yếu HN quốc tế
Book chapter
Bài báo - Tạp chí
4 (2022) Trang:
Tạp chí: Khoa học và Công nghệ nông nghiệp Việt nam
Liên kết:
Thực nghiệm được tiến hành theo công nghệ bio􀂯oc nhằm phát triển quy trình sản xuất giống tôm sú
(Penaeus monodon) chất lượng cao cho các trại sản xuất giống. Thực nghiệm được tiến hành tại ba huyện là
Ngọc Hiển, Năm Căn và Phú Tân, tỉnh Cà Mau; mỗi huyện thực hiện ở 2 trại sản xuất giống tôm sú, mỗi trại
có 15 đến 18 bể ương, thể tích mỗi bể từ 7 đến 8 m3. Kết quả cho thấy khi kết thúc nghiên cứu thể tích bio􀂯oc
trung bình ở các trại là 0,99 ± 0,06 mL/L, tôm PL12 có chiều dài (11,5 ± 0,14 mm), tỷ lệ sống (76,3 ± 2,24 %) và
năng suất (119.087 ± 10.981 con/m3). Khi đánh giá chất lượng tôm PL12 bằng cách sốc formol và độ mặn ở tất
cả các trại đều có tỷ lệ tôm sống đạt 100%; kiểm tra 60 mẫu bệnh đốm trắng (WSSV), bệnh hội chứng gan tụy
cấp tính (EMS) và bệnh còi (MBV) bằng phương pháp PCR ở các trại đạt 100% sạch bệnh
Các bài báo khác
Vol. 54, No. 8 (2018) Trang: 105-113
Tải về
Số 39 (2015) Trang: 108-117
Tải về
Số 04 (2005) Trang: 109-118
Tải về
Số 25 (2013) Trang: 125-131
Tải về
Số 26 (2013) Trang: 143-148
Tải về
Số Thủy sản 2014 (2014) Trang: 145-157
Tải về
Số 14 (2010) Trang: 177-185
Tải về
Số 14 (2010) Trang: 186-194
Tải về
Tập 56, Số CĐ Thủy sản (2020) Trang: 218-223
Tải về
Tập 56, Số CĐ Thủy sản (2020) Trang: 232-240
Tải về
Tập 56, Số CĐ Thủy sản (2020) Trang: 37-42
Tải về
Tập 56, Số CĐ Thủy sản (2020) Trang: 43-47
Tải về
Số 38 (2015) Trang: 61-65
Tải về
Tập 54, Số CĐ Thủy sản (2018) Trang: 72-77
Tác giả: Lý Văn Khánh
Tải về
Số 16a (2010) Trang: 81-89
Tải về
Số 37 (2015) Trang: 97-104
Tải về
9 (2017) Trang: 100-107
Tác giả: Lý Văn Khánh
Tạp chí: Tạp chí nghề cá Sông Cửu Long, ISSN 1859-1159
3 (2017) Trang: 105-108
Tác giả: Lý Văn Khánh
Tạp chí: Tạp chí Khoa học Công nghệ Nông nghiệp Việt Nam, ISSN: 1859-1558
(2016) Trang: 316-324
Tạp chí: Ký yếu hội nghị Khoa học trẻ thủy sản toàn quốc lần thứ VII, Viện nghiên cứu Nuôi trồng thủy sản II, 9/2016. TP HCM
(2016) Trang: 262-273
Tạp chí: Ký yếu hội nghị Khoa học trẻ thủy sản toàn quốc lần thứ VII, Viện nghiên cứu Nuôi trồng thủy sản II, 9/2016. TP HCM
Nguyen Thanh Phuong (2015) Trang: 48
Tạp chí: Feed and feeding management for healthier aquaculture and profit
1 (2013) Trang: 1
Tác giả: Lý Văn Khánh
Tạp chí: Nghiên cứu đặc điểm sinh học sinh sản và thử nghiệm sản xuất giống cá nâu
 


Vietnamese | English


 
 
Vui lòng chờ...