Đăng nhập
 
Tìm kiếm nâng cao
 
Tên bài báo
Tác giả
Năm xuất bản
Tóm tắt
Lĩnh vực
Phân loại
Số tạp chí
 

Bản tin định kỳ
Báo cáo thường niên
Tạp chí khoa học ĐHCT
Tạp chí tiếng anh ĐHCT
Tạp chí trong nước
Tạp chí quốc tế
Kỷ yếu HN trong nước
Kỷ yếu HN quốc tế
Book chapter
Bài báo - Tạp chí
Số 26 (2013) Trang: 143-148
Tải về

Thông tin chung:

Ngày nhận: 10/01/2013

Ngày chấp nhận: 20/06/2013

 

Title:

Rearing marbled eel (Anguilla marmorata) fry by using different diets in a recirculating system

Từ khóa:

Cá chình hoa, Anguilla marmorata, thức ăn

Keywords:

Marbled eel, Anguilla marmorata, diet

ABSTRACT

Marbled eel (Anguilla marmorata) nursering applying different diets in recirculating system was conducted in Collegeof Aquacultureand Fisheries, Can Tho University from 03/2012 to 11/2012. The experiment was conducted in fresh water recirculating system (2 m3/tank), included three treatments with different diets: (i) trashfish, (ii) artificial feed and (iii) the combination of trashfish and artificial. Marbel eel (1.60 g/fish) was stocked at the density of 20 fish/m3 and duplicated in each treatment. After eight months of rearing, the growth rate of treatment fed artificial feed (0.020 g/day and 0.57 %/day) and the treatment fed artificial feed and trashfish combination (0.018 g/day and 0.55 %/day) were significant higher than the growth rate of treatment fed trashfish only (0.007 g/day and 0.29 %/day) (p<0.05). However, the highest survival rate was found in the treatment fed artificial feed and trashfish combination (90%) and there was significant difference compared to treatment fed artificial feed (70%) and trashfish only (53.8%) (p<0.05). Thus, artificial feed can be used in combination of trashfish for nursering marbled eel in recirculating system.

TóM TắT

Thử nghiệm ương cá chình hoa (Anguilla marmorata) với các loại thức ăn khác nhau trong hệ thống tuần hoàn nước được thực hiện tại Khoa Thủy sản - Trường Đại học Cần Thơ từ 03/2012 đến 11/2012. Thí nghiệm gồm 3 nghiệm thức: (i) thức ăn nhân tạo, (ii) thức ăn nhân tạo kết hợp cá tạp và (iii) cá tạp được bố trí trong bể 2 m3 với hệ thống tuần hoàn nước. Cá chình có khối lượng 1,60 ± 0,01 g/con ương ở mật độ
20 con/m3trong nước ngọt, có sục khí. Kết quả sau 8 tháng ương, tốc
độ tăng trưởng của cá ở nghiệm thức cho cá ăn thức ăn nhân tạo
(0,020 g/ngày và 0,57 %/ngày) và thức ăn nhân tạo kết hợp cá tạp (0,018 g/con và 0,55 %/ngày) cao khác biệt có ý nghĩa thống kê (p<0,05) so với nghiệm thức cho cá ăn cá tạp (0,007 g/ngày và
0,29 %/ngày). Tỷ lệ sống đạt cao nhất ở nghiệm thức cho cá ăn thức ăn nhân tạo kết hợp cá tạp (90%) khác biệt có ý nghĩa thống kê (p<0,05) so với nghiệm thức cho cá ăn thức ăn nhân tạo (70%) và cá tạp (53,8%). Ương cá chình giống nhỏ trong hệ thống tuần hoàn nước tốt nhất khi cho cá ăn thức ăn nhân tạo kết hợp cá tạp.

Các bài báo khác
Vol. 54, No. 8 (2018) Trang: 105-113
Tải về
Số 39 (2015) Trang: 108-117
Tải về
Số 04 (2005) Trang: 109-118
Tải về
Số 25 (2013) Trang: 125-131
Tải về
Số Thủy sản 2014 (2014) Trang: 145-157
Tải về
Số 14 (2010) Trang: 177-185
Tải về
Số 14 (2010) Trang: 186-194
Tải về
Tập 56, Số CĐ Thủy sản (2020) Trang: 218-223
Tải về
Tập 56, Số CĐ Thủy sản (2020) Trang: 232-240
Tải về
Tập 56, Số CĐ Thủy sản (2020) Trang: 37-42
Tải về
Tập 56, Số CĐ Thủy sản (2020) Trang: 43-47
Tải về
Số 38 (2015) Trang: 61-65
Tải về
Tập 54, Số CĐ Thủy sản (2018) Trang: 72-77
Tác giả: Lý Văn Khánh
Tải về
Số 16a (2010) Trang: 81-89
Tải về
Số 37 (2015) Trang: 97-104
Tải về
9 (2017) Trang: 100-107
Tác giả: Lý Văn Khánh
Tạp chí: Tạp chí nghề cá Sông Cửu Long, ISSN 1859-1159
3 (2017) Trang: 105-108
Tác giả: Lý Văn Khánh
Tạp chí: Tạp chí Khoa học Công nghệ Nông nghiệp Việt Nam, ISSN: 1859-1558
(2016) Trang: 316-324
Tạp chí: Ký yếu hội nghị Khoa học trẻ thủy sản toàn quốc lần thứ VII, Viện nghiên cứu Nuôi trồng thủy sản II, 9/2016. TP HCM
(2016) Trang: 262-273
Tạp chí: Ký yếu hội nghị Khoa học trẻ thủy sản toàn quốc lần thứ VII, Viện nghiên cứu Nuôi trồng thủy sản II, 9/2016. TP HCM
Nguyen Thanh Phuong (2015) Trang: 48
Tạp chí: Feed and feeding management for healthier aquaculture and profit
1 (2013) Trang: 1
Tác giả: Lý Văn Khánh
Tạp chí: Nghiên cứu đặc điểm sinh học sinh sản và thử nghiệm sản xuất giống cá nâu
 


Vietnamese | English


 
 
Vui lòng chờ...