Đăng nhập
 
Tìm kiếm nâng cao
 
Tên bài báo
Tác giả
Năm xuất bản
Tóm tắt
Lĩnh vực
Phân loại
Số tạp chí
 

Bản tin định kỳ
Báo cáo thường niên
Tạp chí khoa học ĐHCT
Tạp chí tiếng anh ĐHCT
Tạp chí trong nước
Tạp chí quốc tế
Kỷ yếu HN trong nước
Kỷ yếu HN quốc tế
Book chapter
Bài báo - Tạp chí
Số 14 (2010) Trang: 186-194
Tải về

ABSTRACT

Spotted scat (Scatophagus argus) is an indigenous species and distributes widely in mangrove areas of the Mekong River Delta, Viet Nam. This study is aimed to find out the correlation of ovarian development with gonadosomatic index (GSI), hepatosomatic index (HSI), erythrocyte number (RBC), leukocyte count (WBC), hemoglobin concentration (Hb) and plasma protein phosphate (PPP). The results showed that the GSI was highest (12.0%) at ovarian stage 5, which is significantly different if compared to those of other ovarian stages (p<0.05). The HSI gradually increased from ovarian stage 1 to 3 (2.11 to 2.75), then reduced to lowest value in ovarian stage 5 (2.02) before spawning. The total number of erythrocytes and leukocytes rose from 3.13 to 4.19x106 cell/mm3 and 2.0-5.0x104 cell/mm3, respectively. The hemoglobin concentration varied from 6.05 to 7.05 g/100 mL, which was not significantly different among ovarian development stages (p>0.05). Finally, the plasma protein phosphate was increased from 1.26 àgALP/mg protein at ovarian stage 1 to 3.73 àg ALP/mg protein at ovarian stage 5; but no significant difference was found among ovarian stage 3, 4 and 5. This study showed that there is a correlation between ovarian development stage with GSI, HSI and plasma protein phosphate concentration.

Keywords: spotted cat and reproduction

Title: Study on the reproductive biology of spoted scat (scatophagus argus) in the mekong delta,Vietnam

TóM TắT

Cá nâu có tiềm năng rất lớn cho nuôi trồng thủy sản ở khu vực Đồng bằng sông Cửu Long, Việt Nam. Nghiên cứu này nhằm tìm ra mối tương quan của sự phát triển buồng trứng với hệ số thành thục (GSI), chỉ số khối lượng gan cá/khối lượng cá (HSI), số lượng hồng cầu (RBC), số lượng bạch cầu (WBC), huyết sắc tố (Hb) và phosphat protein huyết tương (PPP). Kết quả cho thấy rằng GSI là cao nhất (12,0%) ở giai đoạn buồng trứng 5, khác biệt có ý nghĩa thống kê so với các giai đoạn khác của buồng trứng (p<0,05). HSI dần dần tăng từ buồng trứng giai đoạn 1-3 (2,11-2,75), sau đó giảm xuống giá trị thấp nhất trong giai đoạn buồng trứng 5 (2,02) trước khi đẻ trứng. Tổng số hồng cầu và bạch cầu tăng từ 3,13 đến 4,19x106 tế bào/mm3 và 2,0-5,0x104 tế bào/mm3, tương ứng. Số lượng huyết sắc tố từ 6,05-7,05 g/100 ml, khác biệt không có ý nghĩa thống kê giữa các giai đoạn phát triển buồng trứng (p> 0,05). Cuối cùng, phosphat protein huyết tương đã tăng từ 1,26 ?g ALP/mg protein ở buồng trứng giai đoạn 1 đến 3,73 ?g ALP/mg protein ở buồng trứng giai đoạn 5; nhưng hàm lượng phosphat protein huyết tương khác biệt không có ý nghĩa thống kê (p>0,05) trong giai đoạn buồng trứng 3, 4 và 5. Nghiên cứu này cho thấy rằng có một sự tương quan giữa các giai đoạn phát triển buồng trứng với GSI, HSI, protein huyết tương và phosphat protein huyết tương.

Từ khóa: cá nâu, Scatophagus argus và sinh sản

Các bài báo khác
Vol. 54, No. 8 (2018) Trang: 105-113
Tải về
Số 39 (2015) Trang: 108-117
Tải về
Số 04 (2005) Trang: 109-118
Tải về
Số 25 (2013) Trang: 125-131
Tải về
Số 26 (2013) Trang: 143-148
Tải về
Số Thủy sản 2014 (2014) Trang: 145-157
Tải về
Số 14 (2010) Trang: 177-185
Tải về
Tập 56, Số CĐ Thủy sản (2020) Trang: 218-223
Tải về
Tập 56, Số CĐ Thủy sản (2020) Trang: 232-240
Tải về
Tập 56, Số CĐ Thủy sản (2020) Trang: 37-42
Tải về
Tập 56, Số CĐ Thủy sản (2020) Trang: 43-47
Tải về
Số 38 (2015) Trang: 61-65
Tải về
Tập 54, Số CĐ Thủy sản (2018) Trang: 72-77
Tác giả: Lý Văn Khánh
Tải về
Số 16a (2010) Trang: 81-89
Tải về
Số 37 (2015) Trang: 97-104
Tải về
9 (2017) Trang: 100-107
Tác giả: Lý Văn Khánh
Tạp chí: Tạp chí nghề cá Sông Cửu Long, ISSN 1859-1159
3 (2017) Trang: 105-108
Tác giả: Lý Văn Khánh
Tạp chí: Tạp chí Khoa học Công nghệ Nông nghiệp Việt Nam, ISSN: 1859-1558
(2016) Trang: 316-324
Tạp chí: Ký yếu hội nghị Khoa học trẻ thủy sản toàn quốc lần thứ VII, Viện nghiên cứu Nuôi trồng thủy sản II, 9/2016. TP HCM
(2016) Trang: 262-273
Tạp chí: Ký yếu hội nghị Khoa học trẻ thủy sản toàn quốc lần thứ VII, Viện nghiên cứu Nuôi trồng thủy sản II, 9/2016. TP HCM
Nguyen Thanh Phuong (2015) Trang: 48
Tạp chí: Feed and feeding management for healthier aquaculture and profit
1 (2013) Trang: 1
Tác giả: Lý Văn Khánh
Tạp chí: Nghiên cứu đặc điểm sinh học sinh sản và thử nghiệm sản xuất giống cá nâu
 


Vietnamese | English


 
 
Vui lòng chờ...