Đăng nhập
 
Tìm kiếm nâng cao
 
Tên bài báo
Tác giả
Năm xuất bản
Tóm tắt
Lĩnh vực
Phân loại
Số tạp chí
 

Bản tin định kỳ
Báo cáo thường niên
Tạp chí khoa học ĐHCT
Tạp chí tiếng anh ĐHCT
Tạp chí trong nước
Tạp chí quốc tế
Kỷ yếu HN trong nước
Kỷ yếu HN quốc tế
Book chapter
Bài báo - Tạp chí
Số 42 (2016) Trang: 118-126
Tải về

Thông tin chung:

Ngày nhận: 27/07/2015

Ngày chấp nhận: 26/02/2016

Title:

The effect of oxygen shortage, temperature and salinity to the reproductive method of Artemia franciscana

Từ khóa:

Artemia, gây sốc oxy, nhiệt độ, độ mặn, đường kính trứng

Keywords:

Artemia, oxygen shocking, temperature, salinity, cyst diameter

ABSTRACT

The study was carried out to find an appropriate time of oxygen shortage effect, temperature and salinity to stimulate Artemia to favour for cyst production. The contents of this study includes: (i) the effect of period to turn off aeration (i.e. 30, 60, 90 minutes, respectively) and (ii) Combination effects of different temperatures and salinities on reproduce and cyst biometric. 

Results from experiment 1 show that total embryo of Artemia was highest in the control (708 embryos), the lowest one was in treatment without aeration for 90 minutes (512 embryos). However, treatment without aeration for 30 minutes had the highest Cyst (244 cyst/female). Diameter of cysts and embryos in the control was the highest (231.5 µm and 201.5 µm, respectively), and smallest at treatment with 30 minutes oxygen shocking (221.1 µm and 195.1 µm, respectively).

In the second experiment, at 26oC combined with different salinity (40; 60; 80 ppt) had the highest survival rate (up to 91.8%) and the lowest survival rate was at 34oC (max 41.8%) and the same salinity range (40; 60; 80 ppt). Total embryo/female and total cyst/female in treatment with 26oC and salinity 80 ppt was the highest (814 embryos/female and 326 cyst/female, respectively).

TÓM TẮT

Nghiên cứu nhằm tìm ra thời gian gây sốc oxy, nhiệt độ và độ mặn thích hợp để kích thích Artemia đẻ trứng. Nội dung nghiên cứu gồm: (i) Ảnh hưởng của thời gian gây sốc oxy (tắt sục khí 30, 60, 90 phút) và (ii) ảnh hưởng kết hợp của nhiệt độ (26; 30; 34oC) và độ mặn (40; 60; 80 ppt) đến phương thức sinh sản và sinh trắc trứng bào xác Artemia.

Kết quả thí nghiệm (TN) cho thấy, tổng phôi/con cái của Artemia, cao nhất ở nghiệm thức đối chứng (ĐC) (708 phôi), khác biệt không có ý nghĩa thống kê với nghiệm thức (NT) gây sốc oxy 30 phút (695 phôi), thấp nhất là NT gây sốc oxy 90 phút (512 phôi). Tuy nhiên, nghiệm thức gây sốc oxy 30 phút có tổng cyst/con cái cao nhất (244 cyst/con); nghiệm thức ĐC thấp nhất (69,8 cyst/con). Đường kính trứng và đường kính phôi ở nghiệm thức ĐC cao nhất (231,5 µm và 201,5 µm), thấp nhất ở NT gây sốc oxy 30 phút (221,1 µm và 195,1 µm; tương ứng).

Trong TN 2, nghiệm thức nhiệt độ 26oC và các độ mặn khác nhau (40; 60; 80 ppt) Artemia có tỷ lệ sống cao nhất (84,0-91,8%), ở NT nhiệt độ 34oC và cùng độ mặn,  tỷ lệ sống Artemia trung bình dao động từ 36,8-41,8%. Tổng phôi và tổng cyst/con cái ở NT nhiệt độ 26oC và độ mặn 80 ppt cao nhất (814 phôi/con và 326 cyst/con); thấp nhất ở NT nhiệt độ 34oC và độ mặn 80 ppt (83,9 phôi/con và 14,0 cyst/con). Nhiệt độ 26oC kết hợp với độ mặn 80 ppt là thích hợp nhất cho sự sinh trưởng và sinh sản của Artemia.

Các bài báo khác
Số 16a (2010) Trang: 111-121
Tải về
Số 32 (2014) Trang: 113-122
Tải về
Tập 56, Số 4 (2020) Trang: 146-153
Tải về
Số Thủy sản 2014 (2014) Trang: 150-158
Tải về
Số 16b (2010) Trang: 208-220
Tải về
Số 30 (2014) Trang: 53-63
Tải về
Số 34 (2014) Trang: 92-98
Tải về
111 (2020) Trang: 90-93
Tạp chí: Khoa học công nghệ nông nghiệp Việt Nam
(2015) Trang: 152-157
Tác giả: Nguyễn Văn Hòa
Tạp chí: Hội thảo giới thiệu tiến bộ KHKT
(2015) Trang:
Tạp chí: feed and feeding management for healthier aquaculture and profits
1 (2013) Trang: 1
Tạp chí: European Aquaculture Society, Special Publication No. XX, Oostende, Belgium, 2013
21 (2013) Trang: 1343
Tác giả: Nguyễn Văn Hòa
Tạp chí: Aquaculture International: Volume 21, Issue 6 (2013), Page 1343-1354
1 (2013) Trang: 1
Tạp chí: International Workshop on Brine Shrimp Artemia in Solar Saltworks
 


Vietnamese | English


 
 
Vui lòng chờ...