Đăng nhập
 
Tìm kiếm nâng cao
 
Tên bài báo
Tác giả
Năm xuất bản
Tóm tắt
Lĩnh vực
Phân loại
Số tạp chí
 

Bản tin định kỳ
Báo cáo thường niên
Tạp chí khoa học ĐHCT
Tạp chí tiếng anh ĐHCT
Tạp chí trong nước
Tạp chí quốc tế
Kỷ yếu HN trong nước
Kỷ yếu HN quốc tế
Book chapter
Bài báo - Tạp chí
online (2021) Trang:
Tạp chí: Journal of Applied Aquaculture

This study aimed to determine the effect of salinity on the survival rate and growth of whiteleg shrimp postlarvae reared using biofloc technology. The experiment included four treat-ments at different salinities: 10‰, 15‰, 20‰, and 25‰. Each treatment consisted of three replicates. Shrimps were reared using biofloc technology with a C/N ratio of 15:1 and additional sugar treatment. Shrimps were cultured in 500 L-tanks with a stocking density of 2,000 inds/m3. The initial weight of shrimp was 0.006 g. After 30 days of rearing, the growth rates of shrimp differed significantly among treatments (P < 0.05). The results showed that the length (4.54 ± 0.06 cm), weight (0.79 ± 0.04 g), and survival rate (91.5 ± 1.0%) were significantly greater (P < 0.05) for the shrimp reared in the treatment salinity of 15‰ compared to the other treatments. Therefore, rearing whiteleg shrimp at a salinity of 15‰ using biofloc technology is appropriate.

Các bài báo khác
Số 16a (2010) Trang: 111-121
Tải về
Số 32 (2014) Trang: 113-122
Tải về
Số 42 (2016) Trang: 118-126
Tải về
Tập 56, Số 4 (2020) Trang: 146-153
Tải về
Số Thủy sản 2014 (2014) Trang: 150-158
Tải về
Số 16b (2010) Trang: 208-220
Tải về
Số 30 (2014) Trang: 53-63
Tải về
Số 34 (2014) Trang: 92-98
Tải về
111 (2020) Trang: 90-93
Tạp chí: Khoa học công nghệ nông nghiệp Việt Nam
(2015) Trang: 152-157
Tác giả: Nguyễn Văn Hòa
Tạp chí: Hội thảo giới thiệu tiến bộ KHKT
(2015) Trang:
Tạp chí: feed and feeding management for healthier aquaculture and profits
1 (2013) Trang: 1
Tạp chí: European Aquaculture Society, Special Publication No. XX, Oostende, Belgium, 2013
21 (2013) Trang: 1343
Tác giả: Nguyễn Văn Hòa
Tạp chí: Aquaculture International: Volume 21, Issue 6 (2013), Page 1343-1354
1 (2013) Trang: 1
Tạp chí: International Workshop on Brine Shrimp Artemia in Solar Saltworks
 


Vietnamese | English


 
 
Vui lòng chờ...