Đăng nhập
 
Tìm kiếm nâng cao
 
Tên bài báo
Tác giả
Năm xuất bản
Tóm tắt
Lĩnh vực
Phân loại
Số tạp chí
 

Bản tin định kỳ
Báo cáo thường niên
Tạp chí khoa học ĐHCT
Tạp chí tiếng anh ĐHCT
Tạp chí trong nước
Tạp chí quốc tế
Kỷ yếu HN trong nước
Kỷ yếu HN quốc tế
Book chapter
Bài báo - Tạp chí
13 (2020) Trang: 3727-3742
Tạp chí: AACL Bioflux

The purpose of this study is to examine the effect of nitrogen and phosphorus ratios (N:Ps) on the development of marine algae in fertilized ponds, which are considered to be natural food for Artemia farming. Phytoplankton composition and abundance were determined through qualitative and quantitative assessments. The experiment comprised four treatments, in triplicate (i.e. treatments 1, 2, 3 and 4, with ratios of N:P = 3, N:P = 6, N:P = 9 and N:P = 12, respectively); fishmeal (2nd grade) was used at the rate of 30 g m-3, while urea and DAP were combined at the rate of 6 g m-3, with urea and DAP accounting for 4.93 g and 1.07 g, respectively. Study results showed that the average density of algae varied from 637x103 to 2,434x103 cells mL-1. Algae density produced by the N:P = 6 treatment was the highest (i.e. 2,434x103 cells mL-1), and there were statistically significant differences (p < 0.05) among the treatments. In total, 52 algal species were found: 21 belonging to Bacillariophyta; 21, to Chlorophyta; 7, to Cyanophyta; 1, to Dinophyta; and 2, to Euglenophyta. Additionally, algal compositions were 38, 32, 35 and 27 species observed in four different treatments (N:P = 3, N:P = 6, N:P = 9 and N:P = 12, respectively). The dominant genera were typically Nitzschia, Thalassiosira (Bacillariophyta), Tetraselmis (Chlorophyta) and Oscillatoria, Lyngbya (Cyanophyta). As results demonstrated that algae developed well at treatment N:P = 6, this could be considered a suitable treatment for fertilizer pond management applied in Artemia farming.

Các bài báo khác
Số 16a (2010) Trang: 111-121
Tải về
Số 32 (2014) Trang: 113-122
Tải về
Số 42 (2016) Trang: 118-126
Tải về
Tập 56, Số 4 (2020) Trang: 146-153
Tải về
Số Thủy sản 2014 (2014) Trang: 150-158
Tải về
Số 16b (2010) Trang: 208-220
Tải về
Số 30 (2014) Trang: 53-63
Tải về
Số 34 (2014) Trang: 92-98
Tải về
111 (2020) Trang: 90-93
Tạp chí: Khoa học công nghệ nông nghiệp Việt Nam
(2015) Trang: 152-157
Tác giả: Nguyễn Văn Hòa
Tạp chí: Hội thảo giới thiệu tiến bộ KHKT
(2015) Trang:
Tạp chí: feed and feeding management for healthier aquaculture and profits
1 (2013) Trang: 1
Tạp chí: European Aquaculture Society, Special Publication No. XX, Oostende, Belgium, 2013
21 (2013) Trang: 1343
Tác giả: Nguyễn Văn Hòa
Tạp chí: Aquaculture International: Volume 21, Issue 6 (2013), Page 1343-1354
1 (2013) Trang: 1
Tạp chí: International Workshop on Brine Shrimp Artemia in Solar Saltworks
 


Vietnamese | English


 
 
Vui lòng chờ...