Đăng nhập
 
Tìm kiếm nâng cao
 
Tên bài báo
Tác giả
Năm xuất bản
Tóm tắt
Lĩnh vực
Phân loại
Số tạp chí
 

Bản tin định kỳ
Báo cáo thường niên
Tạp chí khoa học ĐHCT
Tạp chí tiếng anh ĐHCT
Tạp chí trong nước
Tạp chí quốc tế
Kỷ yếu HN trong nước
Kỷ yếu HN quốc tế
Book chapter
Bài báo - Tạp chí
Tập 56, Số 4 (2020) Trang: 146-153
Tải về

Thông tin chung:

Ngày nhận bài: 05/03/2020

Ngày nhận bài sửa: 15/04/2020

Ngày duyệt đăng: 28/08/2020

 

Title:

Effects of additional probiotic on larval nursing of white leg shrimp (Litopenaeus vannamei Boone, 1931) applied biofloc technology

Từ khóa:

Bổ sung probiotic, công nghệ biofloc, ương ấu trùng tôm chân trắng

Keywords:

Biofloc technology, larval nursing of white leg shrimp, probiotic supplement.

 

ABSTRACT

The study was conducted to determine the appropriate probiotic content in white leg shrimp larvae applied biofloc technology on the growth, survival and productivity of postlarvae. The experiment consisted of 4 treatments, a control treatment without a probiotic supplement, and the remaining 3 treatments were added with probiotics with a content of 1, 2 and 3 g/m3/day. Sugar is used as an additional carbon source to create biofloc and to maintain C/N ratio of 15. The rearing tank has a volume of 500 liters, a density of 150 ind/L and a salinity of 30‰. After 20 days of rearing, the environmental factors in the treatments were in the suitable range for shrimp larvae to survive and develop. The mean length of shrimp postlarvae (PL-12) in the different treatments was not statistically significant (p> 0.05), ranging from 10.99 to 11.54 mm. The survival rate of PL-12 varied from 50.9 to 57.3% and yield from 76,407 to 85,977 ind/m3, in which the treatment of probiotic adding of 1 g/m3 was higher but the difference was not significant (p>0.05) compared to the remaining treatments, when PL-12 was shocked with 100 ppm formol and reduced 50% salinity, PL-12 of all treatments had a survival rate of 100%. Results showed that probiotic adding in rearing of white leg shrimp did not affect the growth and survival of postlarvae.

TÓM TẮT

Nghiên cứu được thực hiện nhằm xác định hàm lượng probiotic bổ sung thích hợp trong ương ấu trùng tôm chân trắng theo công nghệ biofloc lên tăng trưởng, tỉ lệ sống và năng suất của hậu ấu trùng tôm. Thí nghiệm gồm 4 nghiệm thức, nghiệm thức đối chứng không bổ sung probiotic, và 3 nghiệm thức còn lại được bổ sung probiotic với hàm lượng 1, 2 và 3 g/m3/ngày. Đường cát được sử dụng làm nguồn carbon bổ sung để tạo biofloc và duy trì tỷ lệ C/N = 15. Bể ương có thể tích 500 lít, mật độ 150 con/L và độ mặn 30‰. Sau 20 ngày ương, các yếu tố môi trường ở các nghiệm thức đều nằm trong khoảng thích hợp cho ấu trùng tôm phát triển. Chiều dài trung bình của hậu ấu trùng tôm (PL-12) ở các nghiệm thức khác biệt không có ý nghĩa thống kê (p>0,05), dao động từ 10,99 đến 11,54 mm. Tỷ lệ sống của PL-12 trung bình đạt từ 50,9 đến 57,3% và năng suất từ 76.407 đến 85.977 con/m3, trong đó nghiệm thức bổ sung probiotic 1 g/m3 cao hơn nhưng khác biệt không có ý nghĩa thống kê (p>0,05) so với các nghiệm thức còn lại, khi gây sốc tôm PL-12 bằng formol 100 ppm và giảm 50% độ mặn thì tất cả các nghiệm thức đều có tỷ lệ tôm sống đạt 100%. Kết quả cho thấy bổ sung probiotic trong ương ấu trùng tôm thẻ chân trắng không ảnh hưởng đến tăng trưởng và tỷ lệ sống của hậu ấu trùng tôm.

Trích dẫn: Nguyễn Văn Hòa, Trần Ngọc Hải, Takeshi Terahara và Châu Tài Tảo, 2020. Ảnh hưởng của bổ sung probiotic trong ương ấu trùng tôm chân trắng (Litopenaeus vannamei Boone, 1931) theo công nghệ biofloc. Tạp chí Khoa học Trường Đại học Cần Thơ. 56(4B): 146-153.

Các bài báo khác
Số 16a (2010) Trang: 111-121
Tải về
Số 32 (2014) Trang: 113-122
Tải về
Số 42 (2016) Trang: 118-126
Tải về
Số Thủy sản 2014 (2014) Trang: 150-158
Tải về
Số 16b (2010) Trang: 208-220
Tải về
Số 30 (2014) Trang: 53-63
Tải về
Số 34 (2014) Trang: 92-98
Tải về
111 (2020) Trang: 90-93
Tạp chí: Khoa học công nghệ nông nghiệp Việt Nam
(2015) Trang: 152-157
Tác giả: Nguyễn Văn Hòa
Tạp chí: Hội thảo giới thiệu tiến bộ KHKT
(2015) Trang:
Tạp chí: feed and feeding management for healthier aquaculture and profits
1 (2013) Trang: 1
Tạp chí: European Aquaculture Society, Special Publication No. XX, Oostende, Belgium, 2013
21 (2013) Trang: 1343
Tác giả: Nguyễn Văn Hòa
Tạp chí: Aquaculture International: Volume 21, Issue 6 (2013), Page 1343-1354
1 (2013) Trang: 1
Tạp chí: International Workshop on Brine Shrimp Artemia in Solar Saltworks
 


Vietnamese | English


 
 
Vui lòng chờ...