Đăng nhập
 
Tìm kiếm nâng cao
 
Tên bài báo
Tác giả
Năm xuất bản
Tóm tắt
Lĩnh vực
Phân loại
Số tạp chí
 

Bản tin định kỳ
Báo cáo thường niên
Tạp chí khoa học ĐHCT
Tạp chí tiếng anh ĐHCT
Tạp chí trong nước
Tạp chí quốc tế
Kỷ yếu HN trong nước
Kỷ yếu HN quốc tế
Book chapter
Bài báo - Tạp chí
Số 34 (2014) Trang: 92-98
Tải về

Thông tin chung:

Ngày nhận: 07/05/2014

Ngày chấp nhận: 30/10/2014

 

Title:

Use of bio-floc grown at different salinities as a feed for Artemia in laboratory conditions

Từ khóa:

Bio-floc, Artemia, độ mặn, sinh sản, chất lượng nước

Keywords:

Bio-floc, Artemia, salinity, reproductive characteristic, water quality

ABSTRACT

The present investigation was performed to assess the effects of using bio-floc as a feed source on Artemia performance and water quality. The bio-floc were grown at four different salinities (35, 60, 80 and 100 ppt) and used as a food source in four feeding treatments. The Artemia fed with mixed microalgae as a control. The experiment consisted of two culture phases, both carried out at a salinity of 80 ppt. Firstly, Artemia naupllii were stocked in a mass culture until sexual maturity, when survival and growth rates were determined. Secondly, Artemia adults were reared in individual couples in 50-ml Falcon tubes in order to record their reproductive characteristics and life span. The results showed that the concentrations of NH4+ and NO2- in the control treatment were usually higher than in the bio-floc treatments during experimental period. The survival after 13 days of mass culture was not significantly different (p>0.05) among feeding treatments, ranging from 77.2 to 84.9%. However, the total length of Artemia in 35 ppt bio-floc treatment was significantly lower than in other treatments. The reproductive performance and life span of Artemia females in the control treatment was not significantly different from the others. The 35 ppt bio-floc treatment resulted in significantly lower values (p<0.05) for these parameters compared to all other treatments and the control. The total number of offspring encysted was higher, though non-significantly (p>0.05) in all bio-floc treatments than in the control. Additionally, results showed that using bio-floc as feed for Artemia can improve water quality and Artemia produced more offspring encysted than mixed microalgae.

TóM TắT

Nghiên cứu được thực hiện để đánh giá ảnh hưởng của việc sử dụng bio-floc làm thức ăn cho Artemia trong phòng thí nghiệm. Bio-floc hình thành ở các độ mặn khác nhau (35, 60, 80 và 100 ppt) được sử dụng làm thức ăn cho Artemia và tảo tạp được sử dụng ở nghiệm thức đối chứng. Thí nghiệm gồm hai giai đoạn và Artemia được nuôi ở độ mặn 80 ppt: i) ấu trùng Artemia được nuôi chung đến khi thành thục để xác định tỉ lệ sống và tăng trưởng; ii) Artemia trưởng thành được nuôi từng cặp trong ống Falcon để theo dõi các chỉ tiêu sinh sản và vòng đời. Sau 13 ngày nuôi, hàm lượng NH4+ và NO2- ở nghiệm thức đối chứng luôn cao hơn các nghiệm thức bio-floc. Tỉ lệ sống của Artemia dao động từ 77,2 đến 84,9% và khác biệt không có ý nghĩa giữa các nghiệm thức. Chiều dài thân của Artemia ở nghiệm thức (NT) BF_35 thấp hơn có ý nghĩa so với các nghiệm thức còn lại. Các chỉ tiêu sinh sản và vòng đời của Artemia cái ở các nghiệm thức khác nhau không có ý nghĩa (p>0,05) ngoại trừ  NT BF_35 thấp hơn có ý nghĩa so với các nghiệm thức còn lại. Tổng số phôi cyst ở các nghiệm thức bio-floc cao hơn so với đối chứng nhưng sự sai biệt này không có ý nghĩa thống kê (p>0,05) giữa các nghiệm thức. Ngoài ra, kết quả biểu thị sử dụng bio-floc làm thức ăn cho Artemia cải thiện được chất lượng nước và Artemia có tỷ lệ đẻ cyst nhiều hơn so với sử dụng tảo tạp.

Các bài báo khác
Số 16a (2010) Trang: 111-121
Tải về
Số 32 (2014) Trang: 113-122
Tải về
Số 42 (2016) Trang: 118-126
Tải về
Tập 56, Số 4 (2020) Trang: 146-153
Tải về
Số Thủy sản 2014 (2014) Trang: 150-158
Tải về
Số 16b (2010) Trang: 208-220
Tải về
Số 30 (2014) Trang: 53-63
Tải về
111 (2020) Trang: 90-93
Tạp chí: Khoa học công nghệ nông nghiệp Việt Nam
(2015) Trang: 152-157
Tác giả: Nguyễn Văn Hòa
Tạp chí: Hội thảo giới thiệu tiến bộ KHKT
(2015) Trang:
Tạp chí: feed and feeding management for healthier aquaculture and profits
1 (2013) Trang: 1
Tạp chí: European Aquaculture Society, Special Publication No. XX, Oostende, Belgium, 2013
21 (2013) Trang: 1343
Tác giả: Nguyễn Văn Hòa
Tạp chí: Aquaculture International: Volume 21, Issue 6 (2013), Page 1343-1354
1 (2013) Trang: 1
Tạp chí: International Workshop on Brine Shrimp Artemia in Solar Saltworks
 


Vietnamese | English


 
 
Vui lòng chờ...