Đăng nhập
 
Tìm kiếm nâng cao
 
Tên bài báo
Tác giả
Năm xuất bản
Tóm tắt
Lĩnh vực
Phân loại
Số tạp chí
 

Bản tin định kỳ
Báo cáo thường niên
Tạp chí khoa học ĐHCT
Tạp chí tiếng anh ĐHCT
Tạp chí trong nước
Tạp chí quốc tế
Kỷ yếu HN trong nước
Kỷ yếu HN quốc tế
Book chapter
Bài báo - Tạp chí
14 (2021) Trang: 1009-1020
Tạp chí: AACL Bioflux

This experiment was conducted to determine the appropriate fertilisation frequency for optimal wild microalgae growth in fertilising ponds. These wild microalgae serve as a natural feed for Artemia in culture ponds. The experiment was conducted in earthen ponds (100 m2 each) and consisted of four treatments (T) with different fertilisation frequencies. T1: applying traditional fertiliser once per week (Trad_1perWeek); T2: applying formula fertiliser once per week (Formula_1perWeek); T3: applying formula fertiliser twice per week (Formula_2perWeek); T4: applying formula fertiliser seven times per week (Formula_Daily). Urea fertiliser (N) and DAP (P) were used as the main fertilisers and the same fertiliser dosage (i.e., a combination of 39.6 g mL-1 urea and 1 mg L-1 DAP per week) was applied for T2, T3 and T4, while T1 applied 3 g mL-1 urea and 1 mg L-1 DAP per week. At day 10, the highest algae density (2.81 x 106 cells mL-1) was obtained in T4 (Formula_Daily) and was significantly different (p < 0.05) compared to the remaining treatments. After T4, the highest algae densities were obtained in T2 (Formula_1perWeek), T3 (Formula_2perWeek) and T1 (Trad_1perWeek) with densities of 1.89 x 106, 1.71 x 106 and 1.56 x 106 cells mL-1, respectively. Therefore, the daily fertilisation for green pond in Artemia culture system is recommended. 

Các bài báo khác
Số 16a (2010) Trang: 111-121
Tải về
Số 32 (2014) Trang: 113-122
Tải về
Số 42 (2016) Trang: 118-126
Tải về
Tập 56, Số 4 (2020) Trang: 146-153
Tải về
Số Thủy sản 2014 (2014) Trang: 150-158
Tải về
Số 16b (2010) Trang: 208-220
Tải về
Số 30 (2014) Trang: 53-63
Tải về
Số 34 (2014) Trang: 92-98
Tải về
111 (2020) Trang: 90-93
Tạp chí: Khoa học công nghệ nông nghiệp Việt Nam
(2015) Trang: 152-157
Tác giả: Nguyễn Văn Hòa
Tạp chí: Hội thảo giới thiệu tiến bộ KHKT
(2015) Trang:
Tạp chí: feed and feeding management for healthier aquaculture and profits
1 (2013) Trang: 1
Tạp chí: European Aquaculture Society, Special Publication No. XX, Oostende, Belgium, 2013
21 (2013) Trang: 1343
Tác giả: Nguyễn Văn Hòa
Tạp chí: Aquaculture International: Volume 21, Issue 6 (2013), Page 1343-1354
1 (2013) Trang: 1
Tạp chí: International Workshop on Brine Shrimp Artemia in Solar Saltworks
 


Vietnamese | English


 
 
Vui lòng chờ...