Đăng nhập
 
Tìm kiếm nâng cao
 
Tên bài báo
Tác giả
Năm xuất bản
Tóm tắt
Lĩnh vực
Phân loại
Số tạp chí
 

Bản tin định kỳ
Báo cáo thường niên
Tạp chí khoa học ĐHCT
Tạp chí tiếng anh ĐHCT
Tạp chí trong nước
Tạp chí quốc tế
Kỷ yếu HN trong nước
Kỷ yếu HN quốc tế
Book chapter
Bài báo - Tạp chí
(2015) Trang: 228
Tạp chí: Ky yeu hoi thao khoa hoc dao tao va NCKH o DBSCL
Liên kết:

Nghiên cứu này được thực hiện từ tháng 5/2014 đến tháng 2/2015, tại xã An Nhơn, huyện Thạnh Phú tỉnh Bến Tre, trên 6 ao nuôi có diện tích 0,3ha/ao với mật độ thả nuôi 100 con/m2 (PL12), độ mặn nước ban đầu là 20‰ của cùng một trang trại và khảo sát 15 nông hộ nuôi tôm thẻ xung quanh nhằm so sánh một số yếu tố kỹ thuật và hiệu quả kinh tế so với ao nuôi thực nghiệm. Kết quả nuôi tôm thẻ chân trắng theo quy trình biofloc ngoài ao đất cho thấy chất lơ lửng (TSS), lượng biofloc (FVI), tổng vi khuẩn và phiêu sinh động vật ở nghiệm thức biofloc (bổ sung thêm carbohydrate) cao hơn lần lượt là 30,7%; gấp 3,5 lần; 21,0% và gấp 5 lần so với nghiệm thức đối chứng...

Các bài báo khác
Số 16a (2010) Trang: 111-121
Tải về
Số 32 (2014) Trang: 113-122
Tải về
Số 42 (2016) Trang: 118-126
Tải về
Tập 56, Số 4 (2020) Trang: 146-153
Tải về
Số Thủy sản 2014 (2014) Trang: 150-158
Tải về
Số 16b (2010) Trang: 208-220
Tải về
Số 30 (2014) Trang: 53-63
Tải về
Số 34 (2014) Trang: 92-98
Tải về
111 (2020) Trang: 90-93
Tạp chí: Khoa học công nghệ nông nghiệp Việt Nam
(2015) Trang: 152-157
Tác giả: Nguyễn Văn Hòa
Tạp chí: Hội thảo giới thiệu tiến bộ KHKT
(2015) Trang:
Tạp chí: feed and feeding management for healthier aquaculture and profits
1 (2013) Trang: 1
Tạp chí: European Aquaculture Society, Special Publication No. XX, Oostende, Belgium, 2013
21 (2013) Trang: 1343
Tác giả: Nguyễn Văn Hòa
Tạp chí: Aquaculture International: Volume 21, Issue 6 (2013), Page 1343-1354
1 (2013) Trang: 1
Tạp chí: International Workshop on Brine Shrimp Artemia in Solar Saltworks
 


Vietnamese | English


 
 
Vui lòng chờ...