Đăng nhập
 
Tìm kiếm nâng cao
 
Tên bài báo
Tác giả
Năm xuất bản
Tóm tắt
Lĩnh vực
Phân loại
Số tạp chí
 

Bản tin định kỳ
Báo cáo thường niên
Tạp chí khoa học ĐHCT
Tạp chí tiếng anh ĐHCT
Tạp chí trong nước
Tạp chí quốc tế
Kỷ yếu HN trong nước
Kỷ yếu HN quốc tế
Book chapter
Bài báo - Tạp chí
Số 34 (2014) Trang: 70-76
Tải về

Thông tin chung:

Ngày nhận: 10/05/2014

Ngày chấp nhận: 30/10/2014

Title:

Determination of the possibility to produce antibody of stripped catfish (Pangasianodon hypophthalmus) infected by anttenuated Edwardsiella ictaluri bacteria

Từ khóa:

Cá tra (Pangasianodon hypophthalmus), đáp ứng miễn dịch, Edwardsiella ictaluri, vaccine nhược độc

Keywords:

Pangasianodon hypophthalmus, immune response, Edwardsiella ictaluri, attenuated vaccine

ABSTRACT

This study was conducted to evaluate the immune response of striped catfish (Pangasianodon hypophthalmus) to attenuated Edwardsiella ictaluri bacteria. Agglutination test was used to quantify the level of specific antibody from striped catfish weekly after soaking with different concentrations of the attenuated bacteria (2ì104-8 CFU/mL) and control group. The challenge test by injecting virulent E.ictaluri (1.5ì105 CFU/fish) were done at 2 weeks post exposure. The results showed that specific antibody against E.ictaluri of all experimented fishes were detected at 2nd week after soaking. Antibody titers increased quickly at the 3rd week, following by a gradual rise. In 6th week, the highest titer from treatments was found in treatment 1ì108 with level 9.0 which was significant difference (p<0.05) from the control group (2.0). In addition, group soaking with 1ì108 CFU/mL of the attenuated bacteria showed significant lower mortality (25%) (p<0.05) compared to control group (70%). These results demonstrated that using attenuated E.ictaluri at concentration of 1ì108 CFU/mL can stimulate striped catfish generate specific antibody against E.ictaluri infection in experimental condition.

TóM TắT

Nghiên cứu được thực hiện nhằm xác định khả năng sinh kháng thể đặc hiệu của cá tra (Pangasianodon hypophthalmus) cảm nhiễm vi khuẩn Edwardsiella ictaluri nhược độc. Phương pháp ngưng kết được sử dụng để xác định hiệu giá(?) kháng thể đặc hiệu của cá tra sau mỗi tuần ngâm cá với vi khuẩn E.ictaluri nhược độc ở các nồng độ 2ì104, 1,5ì105, 2ì106, 2ì107, 1ì108 CFU/mL và đối chứng. Sau 2 tuần, cá tra được cảm nhiễm với chủng E.ictaluri có độc lực với nồng độ 1,5ì105 CFU/mL. Kết quả cho thấy mức kháng thể của cá ở tất cả các nghiệm thức tăng dần từ tuần thứ 2, tăng nhanh đến tuần thứ 3 sau khi ngâm vi khuẩn nhược độc và cao nhất đến cuối giai đoạn khảo sát. Trong đó, cá ở nghiệm thức ngâm vi khuẩn nhược độc 1ì108 CFU/mL có hiệu giá kháng thể trung bình tăng cao nhất (gần 9,0), khác biệt có ý nghĩa so với nhóm đối chứng (chỉ 2,0) (p<0,05). Ngoài ra, cá tra ở nghiệm thức ngâm vi khuẩn nhược độc 1ì108 CFU/mL có tỉ lệ chết thấp nhất (25%) trong khi đó ở nhóm đối chứng tỉ lệ cá chết là 70% (p<0,05). Qua những kết quả trên cho thấy cá tra trong điều kiện thí nghiệm khi ngâm E.ictaluri nhược độc nồng độ 1ì108 CFU/mL có khả năng tạo kháng thể đặc hiệu chống lại vi khuẩn E.ictaluri.

Các bài báo khác
Số 21b (2012) Trang: 1-9
Tải về
Số 21b (2012) Trang: 10-18
Tải về
Số 22c (2012) Trang: 106-118
Tải về
Số 25 (2013) Trang: 11-18
Tải về
Tập 56, Số 2 (2020) Trang: 110-116
Tải về
Số 04 (2005) Trang: 136-144
Tải về
Số 13 (2010) Trang: 144-150
Tải về
Số 22c (2012) Trang: 146-154
Tải về
Số 13 (2010) Trang: 151-159
Tải về
Số 22c (2012) Trang: 173-182
Tải về
Số 22c (2012) Trang: 194-202
Tải về
Số 07 (2007) Trang: 198-202
Tải về
Số 22c (2012) Trang: 203-212
Tải về
Số 15a (2010) Trang: 214-223
Tải về
Số 40 (2015) Trang: 60-66
Tải về
Số 36 (2015) Trang: 72-80
Tải về
Số 05 (2006) Trang: 85-94
Tải về
(2017) Trang: 105-108
Tạp chí: LARVI 2017 7th Fish and Shell fish larviculture symposium, September, 4-7, 2017, Gent university, Belgium,
(2014) Trang: 299
Tạp chí: Diseases in Asian aquaculture, Ho Chi Minh city, 24-28 November 2014
(2014) Trang: 172
Tạp chí: Diseases in Asian aquaculture, Ho Chi Minh city, 24-28 November 2014
1 (2013) Trang: 1
Tạp chí: Diseases of Aquatic Organisms
1 (2012) Trang: 148
Tạp chí: HN KHT ngành Thủy sản III
1 (2012) Trang: 1
Tạp chí: IFS 2012
(2011) Trang:
Tạp chí: Aqua Culture Asia Pacific Magazine
(2011) Trang:
Tạp chí: Báo cáo khoa học Hội nghị Công nghệ sinh học toàn quốc 2009
 


Vietnamese | English


 
 
Vui lòng chờ...