Đăng nhập
 
Tìm kiếm nâng cao
 
Tên bài báo
Tác giả
Năm xuất bản
Tóm tắt
Lĩnh vực
Phân loại
Số tạp chí
 

Bản tin định kỳ
Báo cáo thường niên
Tạp chí khoa học ĐHCT
Tạp chí tiếng anh ĐHCT
Tạp chí trong nước
Tạp chí quốc tế
Kỷ yếu HN trong nước
Kỷ yếu HN quốc tế
Book chapter
Bài báo - Tạp chí
Số 22c (2012) Trang: 194-202
Tải về

Abstract

Four bacterial isolates from diseased climbing perch (Anabas testudineus) that displayed a symptom of hemorrhagic septicemia were identified as Streptococcus agalactiae. These bacterial isolates have round, convex, cream coloured and about 1mm diameter colonies on brain heart infusion agar plate after 24 hours incubating at 30°C. They are Gram positive, coccus, non-motile, oxidase and catalase negative as well as negative with fermentation and oxidation of glucose. All isolates gave positive reaction with voges-proskauer, hippurate, ?-glucuronidase, alkaline phosphatase and leucine aminopeptidase but negative with the remaining tests. Result of slide agglutination test with Strep-B-Latex kit indicated that all tested strains are S. agalactiae biotype 2. Experimental infection (107 CFU/fish) showed that studied strain can cause hemorrhagic septicemia in healthy climbing perch as those in natural infection.

Keywords: Hemorrhagic septicemia disease, climbing perch, Streptococcus agalactiae biotype 2

Title:    Isolation and pathogenicity of Streptococcus agalactiae biotype on climbing perch (Anabas testudineus)

Tóm tắt

Bốn chủng vi khuẩn phân lập từ não cá rô đồng (Anabas testudineus) bệnh xuất huyết được định danh là Streptococcus agalactiae. Các chủng vi khuẩn mọc trên môi trường brain heart infusion agar sau 24 giờ ở 30°C tạo khuẩn lạc tròn, lồi, màu kem, kích thước khoảng 1mm. Chúng không gây tan huyết, Gram dương, hình cầu hay liên cầu, không di động, oxidase và catalase âm tính, không có khả năng lên men hiếu khí và kị khí. Tất cả đều cho phản ứng dương tính với chỉ tiêu voges-proskauer, hippurate, ?-glucuronidase, alkaline phosphatase và leucine aminopeptidase và âm tính vói những chỉ tiêu khác. Kết quả ngưng kết miễn dịch xác định các chủng vi khuẩn phân lập được là S. agalactiae týp 2. Kết quả cảm nhiễm bằng phương pháp tiêm (mật độ 107 CFU/cá) cho thấy vi khuẩn có khả năng gây bệnh xuất huyết ở cá rô thí nghiệm như cá nhiễm bệnh tự nhiên.

Từ khoá: Bệnh xuất huyết, cá rô đồng, Streptococcus agalactiae týp 2

Các bài báo khác
Số 21b (2012) Trang: 1-9
Tải về
Số 21b (2012) Trang: 10-18
Tải về
Số 22c (2012) Trang: 106-118
Tải về
Số 25 (2013) Trang: 11-18
Tải về
Tập 56, Số 2 (2020) Trang: 110-116
Tải về
Số 04 (2005) Trang: 136-144
Tải về
Số 13 (2010) Trang: 144-150
Tải về
Số 22c (2012) Trang: 146-154
Tải về
Số 13 (2010) Trang: 151-159
Tải về
Số 22c (2012) Trang: 173-182
Tải về
Số 07 (2007) Trang: 198-202
Tải về
Số 22c (2012) Trang: 203-212
Tải về
Số 15a (2010) Trang: 214-223
Tải về
Số 40 (2015) Trang: 60-66
Tải về
Số 34 (2014) Trang: 70-76
Tải về
Số 36 (2015) Trang: 72-80
Tải về
Số 05 (2006) Trang: 85-94
Tải về
(2017) Trang: 105-108
Tạp chí: LARVI 2017 7th Fish and Shell fish larviculture symposium, September, 4-7, 2017, Gent university, Belgium,
(2014) Trang: 299
Tạp chí: Diseases in Asian aquaculture, Ho Chi Minh city, 24-28 November 2014
(2014) Trang: 172
Tạp chí: Diseases in Asian aquaculture, Ho Chi Minh city, 24-28 November 2014
1 (2013) Trang: 1
Tạp chí: Diseases of Aquatic Organisms
1 (2012) Trang: 148
Tạp chí: HN KHT ngành Thủy sản III
1 (2012) Trang: 1
Tạp chí: IFS 2012
(2011) Trang:
Tạp chí: Aqua Culture Asia Pacific Magazine
(2011) Trang:
Tạp chí: Báo cáo khoa học Hội nghị Công nghệ sinh học toàn quốc 2009
 


Vietnamese | English


 
 
Vui lòng chờ...