Đăng nhập
 
Tìm kiếm nâng cao
 
Tên bài báo
Tác giả
Năm xuất bản
Tóm tắt
Lĩnh vực
Phân loại
Số tạp chí
 

Bản tin định kỳ
Báo cáo thường niên
Tạp chí khoa học ĐHCT
Tạp chí tiếng anh ĐHCT
Tạp chí trong nước
Tạp chí quốc tế
Kỷ yếu HN trong nước
Kỷ yếu HN quốc tế
Book chapter
Bài báo - Tạp chí
Số 25 (2013) Trang: 11-18
Tải về

Thông tin chung:

Ngày nhận: 15/07/2012

Ngày chấp nhận: 22/03/2013

 

Title:

Immune responses in red tilapia (Oreochromis sp.) vaccinated with Aquavac Strep sa

Từ khóa:

Cá điêu hồng, Streptococcus agalactiae, vaccine, kháng thể

Keywords:

Red tilapia, Streptococcus agalactiae, vaccination, antibody

abstract

Immune responses of red tilapia (Oreochromis sp.) vaccinated with Aquavac Strep sa was studied in experimental condition. Experiment was set up with 4 trials in triplicate including 1 control and 3      vaccine injection with concentrations 0.05 ml, 0.1 ml and 0.2ml/fish. respectively. Samples were collected in four times at 7 days interval starting from 7 days post vaccination. Results from haematological analysis revealed no significant reduction (p>0,05) in total number red blood cell in groups vaccinated with 0,05m and 0,1ml/fish compared with the control group but it was significant (p<0,05) in group vaccinated with 0,2ml/fish at the fourth sampling. The number of white blood cells, lymphocytes, neutrophils, monocytes and thrombocyte in vaccinated groups were higher than in the control group. Average antibody titers in vaccinated groups were higher than in the control group and reach the highest value at the third sampling time.

tóm tắt

Đặc tính miễn dịch của cá điêu hồng (Oreochromis sp.) chủng vaccine Aquavac Strep sa được tìm hiểu qua thực nghiệm. Thí nghiệm được bố trí ngẫu nhiên với 4 nghiệm thức lặp lại 3 lần gồm 1 nghiệm thức đối chứng và 3 nghiệm thức được tiêm vaccine với nồng độ lần lượt là 0,05 ml, 0,1ml và 0,2ml/cá. Mẫu cá được thu 4 đợt, mỗi đợt cách nhau 7 ngày kề từ ngày thứ 7 sau khi tiêm vaccine. Kết quả cho thấy mật độ tế bào hồng cầu ở các nghiệm thức tiêm vaccine 0,05ml/cá và 0,1ml/cá giảm không có ý nghĩa thống kê (p>0,05) so với nghiệm thức đối chứng nhưng có ý nghĩa thống kê (p<0,05) ở nghiệm thức tiêm vaccine 0,2ml/cá ở đợt thu mẫu thứ 4. Mật độ bạch cầu, tế bào lympho, bạch cầu trung tính, bạch cầu đơn nhân và tiểu cầu ở các nghiệm thức tiêm vaccine cao hơn nghiệm thức đối chứng. Hiệu giá kháng thể trung bình ở các nghiệm thức tiêm vaccine đều cao hơn đối chứng và đạt cao nhất ở đợt thu mẫu thứ 3.

Các bài báo khác
Số 21b (2012) Trang: 1-9
Tải về
Số 21b (2012) Trang: 10-18
Tải về
Số 22c (2012) Trang: 106-118
Tải về
Tập 56, Số 2 (2020) Trang: 110-116
Tải về
Số 04 (2005) Trang: 136-144
Tải về
Số 13 (2010) Trang: 144-150
Tải về
Số 22c (2012) Trang: 146-154
Tải về
Số 13 (2010) Trang: 151-159
Tải về
Số 22c (2012) Trang: 173-182
Tải về
Số 22c (2012) Trang: 194-202
Tải về
Số 07 (2007) Trang: 198-202
Tải về
Số 22c (2012) Trang: 203-212
Tải về
Số 15a (2010) Trang: 214-223
Tải về
Số 40 (2015) Trang: 60-66
Tải về
Số 34 (2014) Trang: 70-76
Tải về
Số 36 (2015) Trang: 72-80
Tải về
Số 05 (2006) Trang: 85-94
Tải về
(2017) Trang: 105-108
Tạp chí: LARVI 2017 7th Fish and Shell fish larviculture symposium, September, 4-7, 2017, Gent university, Belgium,
(2014) Trang: 299
Tạp chí: Diseases in Asian aquaculture, Ho Chi Minh city, 24-28 November 2014
(2014) Trang: 172
Tạp chí: Diseases in Asian aquaculture, Ho Chi Minh city, 24-28 November 2014
1 (2013) Trang: 1
Tạp chí: Diseases of Aquatic Organisms
1 (2012) Trang: 148
Tạp chí: HN KHT ngành Thủy sản III
1 (2012) Trang: 1
Tạp chí: IFS 2012
(2011) Trang:
Tạp chí: Aqua Culture Asia Pacific Magazine
(2011) Trang:
Tạp chí: Báo cáo khoa học Hội nghị Công nghệ sinh học toàn quốc 2009
 


Vietnamese | English


 
 
Vui lòng chờ...