Đăng nhập
 
Tìm kiếm nâng cao
 
Tên bài báo
Tác giả
Năm xuất bản
Tóm tắt
Lĩnh vực
Phân loại
Số tạp chí
 

Bản tin định kỳ
Báo cáo thường niên
Tạp chí khoa học ĐHCT
Tạp chí tiếng anh ĐHCT
Tạp chí trong nước
Tạp chí quốc tế
Kỷ yếu HN trong nước
Kỷ yếu HN quốc tế
Book chapter
Bài báo - Tạp chí
Số 13 (2010) Trang: 144-150
Tải về

ABstract

A multiplex PCR protocol for stimultaneous detection of WSSV, HPV and b-actin endogenous gene of black tiger shrimp (Penaeus monodon) was developed and applied. DNA samples, which were WSSV positive detected by IQ2000 WSSV protocol, were used in OIE (2006) protocol to obtain step 1 PCR products of 1441 bp and step 1 PCR product of 941 bp. mPCR protocols to detect WSSV and b-actin with WSSV of DNA positive samples to obtain PCR products of 1441 bp (WSSV-step1), 941 bp (WSSV-step2) and 261 bp (b-actin) were developed. PCR protocol to detect HPV from Promjai (2002) was used to obtain PCR products of 441 bp. Then, mPCR protocol for stimultaneous detection of WSSV, HPV and b-actin was successfully developed. The obtainted testing results suggest these protocols can be used for detection of WSSV and HPV with reduced cost and is useful to control false negative result be using b-actin gene as internal control.

Keywords: PCR, mPCR, WSSV, HPV, Penaeus monodon, b-actin

Title: Multiplex PCR protocol for stimultaneous detection of white spot syndrome virus (WSSV) and hepatopancreatic parvovirus (HPV) in black tiger shrimp (Penaeus monodon)

TóM TắT

Qui trình mPCR (multiplex polymerase chain reaction) phát hiện đồng thời WSSV, HPV và gen b-actin của tôm sú (Penaeus monodon) được phát triển và ứng dụng. Sử dụng mẫu DNA dương tính với WSSV qua xét nghiệm bằng kit IQ2000 WSSV, qui trình PCR phát hiện WSSV (OIE, 2006) được thực hiện cho kết quả mẫu dương tính với WSSV hiện vạch ở vị trí 1441 bp (bước 1) và 941 bp (bước 2). Qui trình mPCR phát hiện đồng thời WSSV và ?-actin với mẫu DNA dương tính với WSSV được thực hiện cho kết quả hiện vạch ở vị trí 216 bp (là vạch thể hiện sự có mặt của ?-actin), vạch WSSV 1441 bp (bước 1) và vạch 941 bp (bước 2). Qui trình PCR phát hiện HPV (Promjai, 2002) được thực hiện cho kết quả mẫu dương tính hiện vạch ở vị trí 441 bp. Sau đó, qui trình mPCR phát hiện đồng thời WSSV, HPV và ?-actin được thực hiện. Kết quả cho thấy qui trình có khả năng ứng dụng tốt với việc sử dụng gen ?-actin làm nội chuẩn trong xét nghiệm vi-rút ở tôm bằng phương pháp PCR đồng thời giảm được chi phí xét nghiệm khi phát hiện đồng thời  WSSV và HPV.

Từ khóa: PCR, mPCR, WSSV, HPV, Penaeus monodon, b-actin

Các bài báo khác
Số 21b (2012) Trang: 1-9
Tải về
Số 21b (2012) Trang: 10-18
Tải về
Số 22c (2012) Trang: 106-118
Tải về
Số 25 (2013) Trang: 11-18
Tải về
Tập 56, Số 2 (2020) Trang: 110-116
Tải về
Số 04 (2005) Trang: 136-144
Tải về
Số 22c (2012) Trang: 146-154
Tải về
Số 13 (2010) Trang: 151-159
Tải về
Số 22c (2012) Trang: 173-182
Tải về
Số 22c (2012) Trang: 194-202
Tải về
Số 07 (2007) Trang: 198-202
Tải về
Số 22c (2012) Trang: 203-212
Tải về
Số 15a (2010) Trang: 214-223
Tải về
Số 40 (2015) Trang: 60-66
Tải về
Số 34 (2014) Trang: 70-76
Tải về
Số 36 (2015) Trang: 72-80
Tải về
Số 05 (2006) Trang: 85-94
Tải về
(2017) Trang: 105-108
Tạp chí: LARVI 2017 7th Fish and Shell fish larviculture symposium, September, 4-7, 2017, Gent university, Belgium,
(2014) Trang: 299
Tạp chí: Diseases in Asian aquaculture, Ho Chi Minh city, 24-28 November 2014
(2014) Trang: 172
Tạp chí: Diseases in Asian aquaculture, Ho Chi Minh city, 24-28 November 2014
1 (2013) Trang: 1
Tạp chí: Diseases of Aquatic Organisms
1 (2012) Trang: 148
Tạp chí: HN KHT ngành Thủy sản III
1 (2012) Trang: 1
Tạp chí: IFS 2012
(2011) Trang:
Tạp chí: Aqua Culture Asia Pacific Magazine
(2011) Trang:
Tạp chí: Báo cáo khoa học Hội nghị Công nghệ sinh học toàn quốc 2009
 


Vietnamese | English


 
 
Vui lòng chờ...