Đăng nhập
 
Tìm kiếm nâng cao
 
Tên bài báo
Tác giả
Năm xuất bản
Tóm tắt
Lĩnh vực
Phân loại
Số tạp chí
 

Bản tin định kỳ
Báo cáo thường niên
Tạp chí khoa học ĐHCT
Tạp chí tiếng anh ĐHCT
Tạp chí trong nước
Tạp chí quốc tế
Kỷ yếu HN trong nước
Kỷ yếu HN quốc tế
Book chapter
Bài báo - Tạp chí
Số Nông nghiệp 2014 (2014) Trang: 16-27
Tải về

Thông tin chung:

Ngày nhận: 26/9/2014

Ngày chấp nhận: 07/11/2014

Title:

Effect of post-harvest handling conditions on quality and storage time of langsat (Lansium domesticum Corr.)

Từ khóa:

Lansium domesticum Corr., bòn bon, xử lý, bao bì, chất lượng trái, tồn trữ

Keywords:

Lansium domesticum Corr., Langsat, treatment, bag, quality, storage

ABSTRACT

The main objective of this study is to identify effectively the postharvest handling conditions for quality and storage of langsat (Lansium domesticum Corr.) fruits.  Experiments were done using a completely randomized two factor design (CRD) to examine the effects of various postharvest dipping treatments and different types of packaging material. The postharvest treatments consisted of a control (no dipping) and four dipping solutions. These treatments were: (1) tap water for 5 minutes, (2) CaCl2 (0,5%) for 5 minutes, (3) NaCl (1%) for 5 minutes and (4) heat treatment in water at 50°C for 2 minutes. The dipping treatments were also combined with tests of three different packaging materials for storage. The packaging materials for storage consisted of: (1) controls (no packaging), (2) a poly-vinyl chloride (PVC) packaging wrap and (3) polyethylene (PE) packaging (10 holes with d=1 mm). All fruits were stored at 12oC after testing. Three replicates of each experiment were done, and two clusters of fruit were used for each experiment.  Overall, in terms of storage packaging material, the results showed that the quality of the langsat clusters stored in PVC wrap at 12oC was maintained for 10 days. Also, dipping the clusters in a heat treatment of tap water at 50°C for 2 minutes or using solutions of CaCl2 (0,5%) or NaCl (1%) for 5 minutes before wrapping reduced the percentage of fruit drop from the clusters and decreased frequencies of brown blemishes as compared with controls.

TóM TắT

Đề tài nghiên cứu được thực hiện nhằm xác định điều kiện bảo quản sau thu hoạch hiệu quả giúp duy trì chất lượng và kéo dài thời gian tồn trữ chùm trái bòn bon (Lansium domesticum Corr.). Thí nghiệm bố trí theo thể thức hoàn toàn ngẫu nhiên, hai nhân tố gồm các nghiệm thức không xử lý và xử lý chùm trái kết hợp với việc bao gói chùm trái sau thu hoạch. Các nghiệm thức xử lý sau thu hoạch bao gồm: đối chứng (không xử lý) và bốn nghiệm thức xử lý chùm trái trong nước máy 5 phút (1), CaCl2 (0,5%) 5 phút (2), NaCl (1%) 5 phút (3) và nước ấm 50oC 2 phu?t (4). Các nghiệm thức bao trái sau thu hoạch gồm: không bao (1), bao màng PVC (2) và bao PE đục 10 lỗ (d=5 mm). Sau đó, các nghiệm thức được bố trí trong điều kiện nhiệt độ 12oC. Thí nghiệm có 3 lần lặp lại, mỗi lần lặp lại là hai chùm trái. Kết quả thí nghiệm cho thấy chùm trái bòn bon có thể duy trì chất lượng và thời gian bảo quản đến 10 ngày sau khi thu hoạch khi được bao màng bao PVC ở điều kiện nhiệt độ 12oC. Xử lý chùm trái bằng nước ấm 50oC trong 2 phu?t, hoặc ngâm 5 phu?t trong CaCl2 0,5% và NaCl 1% kết hợp với màng bao PVC đã giúp hạn chế tỷ lệ rụng trái và giảm hiện tượng trái hóa nâu so với đối chứng.

Các bài báo khác
Số Nông nghiệp 2016 (2016) Trang: 109-118
Tải về
Tập 54, Số CĐ Nông nghiệp (2018) Trang: 173-181
Tải về
Số 16a (2010) Trang: 188-198
Tải về
Số 11a (2009) Trang: 200-209
Tải về
Số 46 (2016) Trang: 61-69
Tải về
Tập 56, Số 2 (2020) Trang: 94-99
Tải về
Số 37 (2015) Trang: 99-110
Tải về
 


Vietnamese | English


 
 
Vui lòng chờ...