Đăng nhập
 
Tìm kiếm nâng cao
 
Tên bài báo
Tác giả
Năm xuất bản
Tóm tắt
Lĩnh vực
Phân loại
Số tạp chí
 

Bản tin định kỳ
Báo cáo thường niên
Tạp chí khoa học ĐHCT
Tạp chí tiếng anh ĐHCT
Tạp chí trong nước
Tạp chí quốc tế
Kỷ yếu HN trong nước
Kỷ yếu HN quốc tế
Book chapter
Bài báo - Tạp chí
Số 46 (2016) Trang: 61-69
Tải về

Thông tin chung:

Ngày nhận: 08/03/2016

Ngày chấp nhận: 26/10/2016

 

Title:

Effects of harvest time on the yield, morphological characteristics and the anthocyanin content of the Japanese purple sweet potato storage roots (Ipomoea batatas (L.) Lam.)

Từ khóa:

Ipomoea batatas (L.) Lam., khoai lang tím Nhật, năng suất củ, đặc tính củ, thời gian thu hoạch, hoạt tính chống oxy hóa

Keywords:

Ipomoea batatas (L.) Lam., Japanese purple sweet potato, tuber yield, harvest time, tuber morphological characteristics, antioxidant activity

ABSTRACT

The study was performed on surveys the effect of harvest times on tuber morphological characteristics, tuber yield, anthocyanin content and DPPH scavenging activity of purple sweet potato tubers (Japanese cultivar) was evaluated. The studied site located in Thanh Loi, Binh Tan, Vinh Long and experiment was conducted from September 2014 to March 2015. The harvest times for quality evaluation were from 120 to 176 days after transplanting with 7- day intervals. Results showed that the yield was over 20 tons/ha at 127-day period, and the highest yield was observed at 148-day period with 32.6 tons/ha. The diameter and hardness of tubers increased over the harvest time. The soluble solid contents were fluctuated from 29.3 to 31.8%. The highest anthocyanin contents in tubers were found at 127 days and 141 days after transplanting (>100 mg CGE/100 g dry sample). Anti-oxidant effects of the tuber root extracts reached over 70% at four harvest times from 120 to 141 days after transplanting.

TÓM TẮT

Đề tài được thực hiện nhằm khảo sát sự thay đổi đặc tính củ, năng suất, hàm lượng anthocyanin và đánh giá khả năng loại bỏ gốc tự do 2,2-diphenyl-1-picryhydrazyl (DPPH) của anthocyanin ly trích được trong thịt củ khoai lang tím Nhật theo thời gian thu hoạch. Thí nghiệm được bố trí tại xã Thành Lợi, huyện Bình Tân, tỉnh Vĩnh Long từ tháng 9/2014 đến tháng 3/2015. Thời điểm đánh giá chất lượng củ theo thời gian thu hoạch từ 120 ngày đến 176 ngày sau khi trồng, cách khoảng 7 ngày sẽ thu hoạch một lần. Kết quả thí nghiệm cho thấy, năng suất củ tại thời điểm 127 NSKT đạt được trên 20 tấn/ha, cao nhất ở thời điểm 148 NSKT, đạt 32,6 tấn/ha. Đường kính và độ cứng củ gia tăng theo thời gian thu hoạch, hàm lượng chất khô dao động trong khoảng 29,3 – 31,8%. Hàm lượng anthocyanin ly trích trong thịt củ đạt cao nhất vào thời điểm 127 và 141 NSKT (trên 100 mg CGE/100 g khô). Khả năng loại bỏ gốc tự do 2,2-diphenyl-1-picryhydrazyl (DPPH) của thịt củ khoai lang tím Nhật thu hoạch ở các thời điểm từ 120 đến 141 ngày sau khi trồng đạt trên 70% trong điều kiện thí nghiệm.

Trích dẫn: Phạm Thị Phương Thảo, Lê Văn Hòa, Phạm Phước Nhẫn, Đỗ Tấn Khang và Lê Thị Tuyết Ngân, 2016. Khảo sát ảnh hưởng của thời điểm thu hoạch đến đặc tính củ, năng suất và hàm lượng anthocyanin trong thịt củ khoai lang tím nhật (Ipomoea batatas (L.) Lam.). Tạp chí Khoa học Trường Đại học Cần Thơ. 46b: 61-69.

Các bài báo khác
Số Nông nghiệp 2016 (2016) Trang: 109-118
Tải về
Số Nông nghiệp 2014 (2014) Trang: 16-27
Tải về
Tập 54, Số CĐ Nông nghiệp (2018) Trang: 173-181
Tải về
Số 16a (2010) Trang: 188-198
Tải về
Số 11a (2009) Trang: 200-209
Tải về
Tập 56, Số 2 (2020) Trang: 94-99
Tải về
Số 37 (2015) Trang: 99-110
Tải về
 


Vietnamese | English


 
 
Vui lòng chờ...