Đăng nhập
 
Tìm kiếm nâng cao
 
Tên bài báo
Tác giả
Năm xuất bản
Tóm tắt
Lĩnh vực
Phân loại
Số tạp chí
 

Bản tin định kỳ
Báo cáo thường niên
Tạp chí khoa học ĐHCT
Tạp chí tiếng anh ĐHCT
Tạp chí trong nước
Tạp chí quốc tế
Kỷ yếu HN trong nước
Kỷ yếu HN quốc tế
Book chapter
Bài báo - Tạp chí
Tập 54, Số CĐ Nông nghiệp (2018) Trang: 173-181
Tải về

Thông tin chung:

Ngày nhận bài: 21/05/2018
Ngày nhận bài sửa: 05/06/2018

Ngày duyệt đăng: 03/08/2018

 

Title:

Effect of sucrose, GA3 and some chemicals on post harvest quality and vase-life of tuberose (Polianthes tuberosa L.) cut spikes

Từ khóa:

Aspirin, đường, gibberellic acid, hoa huệ, thời gian cắm bình, xử lí sơ bộ

Keywords:

Aspirin, gibberellic acid, pulsing treatment, sucrose, tuberose, vase-life

ABSTRACT

Tuberose (Polianthes tuberosa L.) cut spikes have short vase life after harvest. Two experiments were conducted to determine the effect of pulsing tuberous cut spikes with 10% sucrose for 24 hours alone or combined with spraying GA3 at 5 ppm before keeping the stalks on some different concentrations of chemicals on extending the vase life and post harvest quality of tuberose spikes. The results showed that, pre-treatment with 10% sucrose for 24 hours before keeping in aspirin 100 ppm solution increased the vase life up to 14 days, compared to 9 days in the control; it could remain the the florets quality and reduced the percentage of flower wilting and dropping. Pulsing with 10% sucrose for 24 hours and spraying with GA3 5 ppm along with two different holding solutions of GA3 5 ppm or aspirin 100 ppm recorded significantly higher stalks increase, lower percentage of wild and dropped folwers, maximum percentage of floret opening as well as lengthening the life of cut tuberose spikes (15,3 days and 14,8 days, respectively) over control (9,8 days). Sprayed florets with GA3 5 ppm induced percentage of bud opening when compared with non-spraying.

TÓM TẮT

Hoa huệ trắng (Polianthes tuberosa L.) cắt cành thường có thời gian cắm bình ngắn sau khi thu hoạch. Hai thí nghiệm được thực hiện nhằm xác định ảnh hưởng của việc xử lí đường sucrose 10% trong vòng 24 giờ hoặc kết hợp với việc phun GA3 5 ppm trên cành hoa trước khi bổ sung vào một số loại hóa chất khác nhau, nhằm kéo dài thời gian cắm bình và chất lượng sau thu hoạch của hoa huệ trắng. Kết quả thí nghiệm cho thấy, việc xử lí cành hoa với dung dịch đường 10% trong 24 giờ trước khi cắm vào dung dịch có chứa 3% đường kết hợp với aspirin 100 ppm đã duy trì chất lượng hoa được 14 ngày sau khi thu hoạch so với 9 ngày ở nghiệm thức đối chứng, cành hoa còn chất lượng tốt, tỉ lệ hoa héo, rụng thấp. Quá trình xử lí sơ bộ với dung dịch đường 10% trong 24 giờ kết hợp với việc phun GA3 5 ppm trước khi cắm vào dung dịch có chứa 3% đường và aspirin 100 ppm hoặc GA3 5 mg/L đã giúp duy trì chất lượng (hơn 14 và 15 ngày) so với đối chứng (chỉ 9,8 ngày), đồng thời các nghiệm thức này còn có tỉ lệ hoa héo và rụng thấp, tăng chiều dài cành và có tỉ lệ hoa nở cao. GA3 5 ppm được phun sẽ giúp gia tăng tỉ lệ hoa nở trên phát hoa.

Trích dẫn: Phạm Thị Phương Thảo, Lê Văn Hòa và Nguyễn Thị Hồng Nhung, 2018. Ảnh hưởng của việc xử lí đường sucrose, GA3 và một số hóa chất đến chất lượng và thời gian cắm bình hoa huệ trắng (Polianthes tuberosa L.) cắt cành. Tạp chí Khoa học Trường Đại học Cần Thơ. 54(Số chuyên đề: Nông nghiệp): 173-181.

Các bài báo khác
Số Nông nghiệp 2016 (2016) Trang: 109-118
Tải về
Số Nông nghiệp 2014 (2014) Trang: 16-27
Tải về
Số 16a (2010) Trang: 188-198
Tải về
Số 11a (2009) Trang: 200-209
Tải về
Số 46 (2016) Trang: 61-69
Tải về
Tập 56, Số 2 (2020) Trang: 94-99
Tải về
Số 37 (2015) Trang: 99-110
Tải về
 


Vietnamese | English


 
 
Vui lòng chờ...