Đăng nhập
 
Tìm kiếm nâng cao
 
Tên bài báo
Tác giả
Năm xuất bản
Tóm tắt
Lĩnh vực
Phân loại
Số tạp chí
 

Bản tin định kỳ
Báo cáo thường niên
Tạp chí khoa học ĐHCT
Tạp chí tiếng anh ĐHCT
Tạp chí trong nước
Tạp chí quốc tế
Kỷ yếu HN trong nước
Kỷ yếu HN quốc tế
Book chapter
Bài báo - Tạp chí
Số 16a (2010) Trang: 188-198
Tải về

ABSTRACT

This study investigated the effects of pre-harvest treatments on fruit quality during storage period and cell wall composition at harvest time. Three-year Hong mandarin trees growing at Lai Vung, Dong Thap, were used for this experiment in CRD with 2 factorial designs: 7 chemical treatments and 3 applied times. The results showed that, applying treatments three times in some cases increased fruit weight and oBrix. Spraying CaCl2, alone or in combination with H3BO3, increased fruit weight, oBrix and vitamin C content, minimized fruit weight loss during storage. Applying pre-harvest treatments  two or three times before harvest decreased total soluble sugar (TSS) of methanol and increase in pectin, hemicellulose and cellulose contents. Treatments with CaCl2 and H3BO3 alone or combined each other decreased TSS of methanol and distilled water fractions, but increased in pectin, hemicellulose and cellulose contents in fruit sacs at harvest time.

Keywords: Citrus reticulata Blanco, calcium chloride, boric acid, potassium di-hydrogen phosphate, fruit quality, cell wall composition

Title: Effect of some macro- and micro-nutrients as preharvest sprays on fruit quality and cell wall composition of Hong mandarin (Citrus reticulata Blanco)

   TóM TắT

Đê? tài nghiên cứu ảnh hưởng của một số dưỡng chất xử lý trước thu hoạch lên phẩm chất trái (i) và thành phần hóa học của vách tế bào thịt trái (ii). Thí nghiệm được bố trí trên vườn quýt Hồng 3 năm tuổi tại Lai Vung, Đồng Tháp theo thể thức thừa số hoàn toàn ngẫu nhiên, hai nhân tố: (A) 7 nghiệm thức dưỡng chất và (B) số lần cung cấp dưỡng chất (3 nghiệm thức). Kết quả thí nghiệm cho thấy, xử lý dưỡng chất ba lần giúp gia tăng trọng lượng và độ Brix. Sử dụng CaCl2 đơn hoặc kết hợp với H3BO3 làm gia tăng trọng lượng trái, độ Brix và hàm lượng vitamin C của trái ở thời điểm thu hoạch, giảm hao hụt trọng lượng trái trong tồn trữ. Cung cấp dưỡng chất hai và ba lần có xu hướng làm giảm hàm lượng đường tổng số trích qua methanol, tăng lượng pectin, hemicellulose và cellulose. Sử dụng CaCl2 và H3BO3 ở dạng đơn và kết hợp trong một số trường hợp làm giảm hàm lượng đường tổng số trích trong methanol, lượng đường acid và trung tính hòa tan trong nước cất; tăng lượng pectin, hemicellulose và cellulose trong trái tại thời điểm thu hoạch.

 

Từ khóa: Citrus reticulata Blanco, calcium chloride, boric acid, potassium di-hydrogen phosphate, chất lượng trái, thành phần hóa học vách tế bào

Các bài báo khác
Số Nông nghiệp 2016 (2016) Trang: 109-118
Tải về
Số Nông nghiệp 2014 (2014) Trang: 16-27
Tải về
Tập 54, Số CĐ Nông nghiệp (2018) Trang: 173-181
Tải về
Số 11a (2009) Trang: 200-209
Tải về
Số 46 (2016) Trang: 61-69
Tải về
Tập 56, Số 2 (2020) Trang: 94-99
Tải về
Số 37 (2015) Trang: 99-110
Tải về
 


Vietnamese | English


 
 
Vui lòng chờ...