Đăng nhập
 
Tìm kiếm nâng cao
 
Tên bài báo
Tác giả
Năm xuất bản
Tóm tắt
Lĩnh vực
Phân loại
Số tạp chí
 

Bản tin định kỳ
Báo cáo thường niên
Tạp chí khoa học ĐHCT
Tạp chí tiếng anh ĐHCT
Tạp chí trong nước
Tạp chí quốc tế
Kỷ yếu HN trong nước
Kỷ yếu HN quốc tế
Book chapter
Bài báo - Tạp chí
Tập 56, Số 2 (2020) Trang: 94-99
Tải về

Thông tin chung:

Ngày nhận bài: 06/11/2019

Ngày nhận bài sửa: 13/02/2020

Ngày duyệt đăng: 29/04/2020

 

Title:

Effect of different NAA and BA concentrations as foliar application on growth and flower quality of potted Tuong Vi rose (Rosa  sp.)

Từ khóa:

BA, hoa hồng, NAA, sinh trưởng, thời gian hoa nở

Keywords:

BA, flower duration, growth, NAA, rose

ABSTRACT

The aim of the study was to test the different concentrations of naphthalene acetic acid (NAA) and benzyladenine (BA) as foliar application on growth and flower quality of potted Tuong Vi rose (Rosa sp.). The experiment was laid out in completely randomized design (CRD) included five treatments: control (sprayed water), NAA and BA at two different concentrations at 25 and 50 ppm in six replications with one potted rose for each replication. The chemical solutions were applied with three sprays at an interval of fifteen days. The experimental results revealed that four pre-harvest foliar sprays of NAA and BA at 25 and 50 ppm concentrations showed maximum chlorophyll values (SPAD) (>50), length of flower branches (>27 cm), flower bud parameters and the flowering duration as compared to the control treatment. The maximum SPAD values at 30 days after pruning were obtained in NAA and BA at 25 ppm (recorded values of 53,8 and 543 respectively) and the minimum SPAD value (<50) was recorded under control treatment. Maximum values of flower bud parameters, flower diameters as well as the flowering duration were recorded in two pre-harvest foliar sprays of NAA and BA at 25 ppm, while minimum of those values were showed in control plants.

TÓM TẮT

Nghiên cứu thực hiện nhằm tìm hiểu ảnh hưởng của các nồng độ của naphthalene acetic acid (NAA) và benzyladenine (BA) phun qua lá đến sinh trưởng và chất lượng của hoa hồng Tường vi (Rosa sp.) trồng chậu. Thí nghiệm được bố trí theo thể thức hoàn toàn ngẫu nhiên với 5 nghiệm thức gồm đối chứng (phun nước), phun NAA và BA ở nồng độ 25 và 50 ppm, cách 15 ngày 1 lần. Thí nghiệm có 6 lần lặp lại, mỗi lần lặp lại là một chậu hoa hồng Tường vi. Kết quả thí nghiệm cho thấy xử lý NAA và BA ở các nồng độ 25 và 50 ppm đã giúp gia tăng chỉ số diệp lục tố (SPAD) (>50), chiều cao cành mang hoa (>27 cm), tăng kích thước nụ hoa và kéo dài thời gian hoa nở so với đối chứng. Xử lý NAA và BA ở nồng độ 25 ppm giúp chỉ số diệp lục tố SPAD của lá đạt cao nhất ở thời điểm 30 ngày sau khi cắt cành (tương ứng với 53,8 và 54) trong khi giá trị thấp nhất ghi nhận được ở nghiệm thức đối chứng (<50). Các nghiệm thức này cũng giúp gia tăng kích thước nụ hoa, đường kính hoa và kéo dài thời gian nở của hoa hồng Tường vi tốt hơn so với không xử lý.

Trích dẫn: Phạm Thị Phương Thảo, Nguyễn Thị Kiều Mi, Bùi Thiện Quang và Lê Văn Hòa, 2020. Ảnh hưởng của NAA và BA phun qua lá đến sinh trưởng và chất lượng hoa hồng Tường vi (Rosa sp.) trồng chậu. Tạp chí Khoa học Trường Đại học Cần Thơ. 56(2B): 94-99.

Các bài báo khác
Số Nông nghiệp 2016 (2016) Trang: 109-118
Tải về
Số Nông nghiệp 2014 (2014) Trang: 16-27
Tải về
Tập 54, Số CĐ Nông nghiệp (2018) Trang: 173-181
Tải về
Số 16a (2010) Trang: 188-198
Tải về
Số 11a (2009) Trang: 200-209
Tải về
Số 46 (2016) Trang: 61-69
Tải về
Số 37 (2015) Trang: 99-110
Tải về
 


Vietnamese | English


 
 
Vui lòng chờ...