Đăng nhập
 
Tìm kiếm nâng cao
 
Tên bài báo
Tác giả
Năm xuất bản
Tóm tắt
Lĩnh vực
Phân loại
Số tạp chí
 

Bản tin định kỳ
Báo cáo thường niên
Tạp chí khoa học ĐHCT
Tạp chí tiếng anh ĐHCT
Tạp chí trong nước
Tạp chí quốc tế
Kỷ yếu HN trong nước
Kỷ yếu HN quốc tế
Book chapter
Bài báo - Tạp chí
Số Nông nghiệp 2016 (2016) Trang: 109-118
Tải về

Thông tin chung:

Ngày nhận: 05/08/2016

Ngày chấp nhận: 26/10/2016

 

Title:

Effect of silicon and calcium as foliar application on yield and quality of purple sweet potato (Ipomoea batatas (L.) Lam.)

Từ khóa:

Ipomoea batatas (L.) Lam., khoai lang tím Nhật, calcium, silic, năng suất củ, chất lượng củ

Keywords:

Calcium, Ipomoea batatas (L.) Lam., Japanese purple sweet potato,  silicon, tuber quality, tuber yield

ABSTRACT

The purpose of this work was to evaluate the effects of silicon and calcium as foliar application on tuber yield and quality of purple sweet potato (Ipomoea batatas (L.) Lam.). The experiment was conducted from June to Sptember 2015 at Thanh Loi commune of Binh Tan district, Vinh Long province. The randomized complete block design (RCBD) was set up with three replications of 11 treatments including the control (without spraying calcium or silicon) and applying CaCl2, CaO, Ca(NO3)2, Na2SiO3 and CaSiO3 at 250 and 500 mg/L concentrations, respectively. The tuber yield was performed at 140 days after planting and the tuber qualily was analyzed at harvest and post harvest times. The results showed that the plant growth as well as the quality of tuber roots were not affected by foliar supplement of silicon and calcium two times before harvest (at 35 and 70 days after planting). Applying CaO, Ca(NO3)2, Na2SiO3 and CaSiO3 at the level of 500 mg/L recorded  marketable tuber yields over 20 tons/ha which were significantly higher than that from the control treatment.

TÓM TẮT

Thí nghiệm được thực hiện nhằm nghiên cứu ảnh hưởng của việc bổ sung silic và calcium qua lá đến năng suất và chất lượng củ khoai lang tím Nhật (Ipomoe batatas (L.) Lam). Đề tài được bố trí tại xã Thành Lợi, huyện Bình Tân, tỉnh Vĩnh Long từ tháng 6/2015 đến tháng 12/2015. Thí nghiệm được bố trí theo thể khối hoàn toàn ngẫu nhiên (RCBD), 11 nghiệm thức và 3 lần lặp lại gồm không bón (đối chứng), bổ sung phân CaCl2, CaO, Ca(NO3)2, Na2SiO3 và CaSiO3 ở hai mức nồng độ nguyên chất là 250 và 500 mg/L tương ứng cho từng loại phân. Đánh giá năng suất vào thời điểm 140 ngày sau khi trồng, đánh giá chất lượng ở thời điểm thu hoạch và theo thời gian tồn trữ. Kết quả thí nghiệm cho thấy, các nghiệm thức bổ sung phân silic và calcium ở các dạng và liều lượng khác nhau vào hai thời điểm 35 và 70 NSKT chưa thể hiện sự khác biệt về các chỉ tiêu sinh trưởng và chất lượng củ. Các nghiệm thức CaO, Ca(NO3)2, Na2SiO3 và CaSiO3 ở nồng độ 500 mg/L có năng suất củ thương phẩm lớn hơn 20 tấn/ha và cao hơn so với nghiệm thức đối chứng.

Trích dẫn: Phạm Thị Phương Thảo, Lê Văn Hòa, Phạm Phước Nhẫn, Lê Thị Hoàng Yến, Vương Ngọc Đăng Khoa, Phan Hữu Nghĩa, Đỗ Hữu Thông và Phạm Thị Hoàng Ái, 2016. Ảnh hưởng của việc bổ sung silic và calcium qua lá đến năng suất và chất lượng củ khoai lang tím Nhật (Ipomoea batatas (L.) Lam.). Tạp chí Khoa học Trường Đại học Cần Thơ. Số chuyên đề: Nông nghiệp (Tập 4): 109-118.

Các bài báo khác
Số Nông nghiệp 2014 (2014) Trang: 16-27
Tải về
Tập 54, Số CĐ Nông nghiệp (2018) Trang: 173-181
Tải về
Số 16a (2010) Trang: 188-198
Tải về
Số 11a (2009) Trang: 200-209
Tải về
Số 46 (2016) Trang: 61-69
Tải về
Tập 56, Số 2 (2020) Trang: 94-99
Tải về
Số 37 (2015) Trang: 99-110
Tải về
 


Vietnamese | English


 
 
Vui lòng chờ...