Đăng nhập
 
Tìm kiếm nâng cao
 
Tên bài báo
Tác giả
Năm xuất bản
Tóm tắt
Lĩnh vực
Phân loại
Số tạp chí
 

Bản tin định kỳ
Báo cáo thường niên
Tạp chí khoa học ĐHCT
Tạp chí tiếng anh ĐHCT
Tạp chí trong nước
Tạp chí quốc tế
Kỷ yếu HN trong nước
Kỷ yếu HN quốc tế
Book chapter
Bài báo - Tạp chí
Số 22a (2012) Trang: 143-153
Tải về

ABSTRACT

Basing on analysis of 2,104 individual earthworms in 235 quantitative holes at 34 sampling points, a total of 27 species of earthworms have been found in An Giang, belong to 7 genus of 5 families, genus Pheretima is the most dominant (19 species). Among them, there are 2 new species (Ph. mangophila Nguyen, 2011; Ph. thaii Nguyen, 2011). There are 1 species, Drawida barwelli, was firstly found in Vietnam, and  6 species were firstly found in An Giang (Lampito mauritii, Ph. bahli, Ph. californica, Ph. peguana, Glyphidrilus papillatus, Dichogaster bolaui). There are 11 taxon was not indentified the scientific name(most of them are new species). The averaged density in the fauna earthworms of An Giang is 64 inviduals/m2, and averaged biomass is 36.15 g/m2. Pheretima posthuma is the most dominant species. Characteristics of distribution of earthworms in this area follow the general rule of earthworms distribuiton in Vietnam: that is rich in number of species in mountainous area but lower in plain area which is higher in density and biomass; Number of species, density and biomas in rainy season is higher than in dry season (except plain area); The index of species diversity decreases gradually basing on the impact level of human on that habitat and density and biomass are contrast.

Keywords: Earthworm, An Giang, diversity, distribution, Pheretima

Title: The diversity and distribution of eathworms in An Giang province

TóM TắT

Trên cơ sở phân tích 2.104 cá thể giun đất trong 235 hố định lượng ở 34 điểm thu mẫu ở An Giang. Kết quả cho thấy, có 27 loài giun đất, thuộc 7 giống và 5 họ, giống Pheretima chiếm ưu thế (19 loài). Trong các loài trên có 2 loài mới công bố cho khoa học (Ph. mangophila Nguyen, 2011; Ph. thaii Nguyen, 2011), 1 loài mới gặp lần đầu ở Việt Nam (Drawida barwelli), 6 loài mới ghi nhận lần đầu ở An Giang (Lampito mauritii, Ph. bahli, Ph. californica, Ph. peguana, Glyphidrilus papillatus, Dichogaster bolaui), có 11 taxon chưa định được tên khoa học đến loài (hầu hết là loài mới, đang chờ công bố). Khu hệ giun đất ở An Giang có mật độ và sinh khối trung bình là n = 64 con/m2, p = 36,15 g/m2, Ph. posthuma là loài chiếm ưu thế nhất. Đặc điểm phân bố giun đất ở khu vực này tuân theo quy luật phân bố của giun đất ở Việt Nam: vùng núi phong phú về số lượng loài nhưng mật độ và sinh khối thấp hơn đồng bằng; mùa mưa có số lượng loài, mật độ và sinh khối thấp hơn mùa khô (trừ vùng đồng bằng); hệ số đa dạng giảm dần theo mức độ tác động của con người lên các sinh cảnh nhưng, mật độ và sinh khối thì ngược lại.

Từ khóa: Giun đất, An Giang, Đa dạng loài, phân bố, Pheretima

Các bài báo khác
Số 32 (2014) Trang: 106-119
Tải về
Tập 56, Số 4 (2020) Trang: 33-43
Tải về
Số 10 (2008) Trang: 59-66
Tải về
Số 53 (2017) Trang: 96-107
Tải về
Số 45 (2016) Trang: 97-109
Tải về
38(4) (2016) Trang: 442-448
Tạp chí: Tạp chí Sinh học
1 (2012) Trang: 202
Tạp chí: Nghiên cứu giảng dạy Sinh học
57 (2012) Trang: 72
Tạp chí: Che Bio Sci
1 (2012) Trang: 385
Tạp chí: Nghiên cứu giảng dạy Sinh học
 


Vietnamese | English


 
 
Vui lòng chờ...