Đăng nhập
 
Tìm kiếm nâng cao
 
Tên bài báo
Tác giả
Năm xuất bản
Tóm tắt
Lĩnh vực
Phân loại
Số tạp chí
 

Bản tin định kỳ
Báo cáo thường niên
Tạp chí khoa học ĐHCT
Tạp chí tiếng anh ĐHCT
Tạp chí trong nước
Tạp chí quốc tế
Kỷ yếu HN trong nước
Kỷ yếu HN quốc tế
Book chapter
Bài báo - Tạp chí
4140 (2016) Trang: 001-092
Tạp chí: Zootaxa

The comprehensive checklist of earthworms in Vietnam is presented here listing 24 genera and 212 species arranged in eight families. For each species, bibliographic citations are given, including the original descriptions as well as notable citations affecting taxonomic status or distributional reports of a species. Distributions of each species are also provided. The bibliography contains all relevant papers for Vietnamese earthworms. Of 212 species, 114 have been recorded only in Vietnam, and 25 are cosmopolitan. New combinations are made for Amynthas acalifornicus (Do & Huynh, 1991) comb. nov., A. binhgiaensis (Le, 1994) comb. nov., Metaphire catbaensis (Thai & Le, 1993) comb. nov., M. khoii (Do & Tran, 1994) comb. nov., M. phaluongana (Do & Huynh, 1992) comb. nov., and M. mangophila (Nguyen, 2011) comb. nov.M. tripidoporophoratus (Thai & Nguyen, 1993) comb. nov. Additionally, Pheretima paraalexandri Nguyen, 2011 is treated as a junior synonym of Amynthas polychaetiferus (Thai, 1984).

Các bài báo khác
Số 32 (2014) Trang: 106-119
Tải về
Số 22a (2012) Trang: 143-153
Tải về
Số 10 (2008) Trang: 59-66
Tải về
Số 53 (2017) Trang: 96-107
Tải về
Số 45 (2016) Trang: 97-109
Tải về
38(4) (2016) Trang: 442-448
Tạp chí: Tạp chí Sinh học
1 (2012) Trang: 202
Tạp chí: Nghiên cứu giảng dạy Sinh học
57 (2012) Trang: 72
Tạp chí: Che Bio Sci
1 (2012) Trang: 385
Tạp chí: Nghiên cứu giảng dạy Sinh học
 

CTUJoS indexed by Crossref

Vietnamese | English


BC thường niên 2019


Bản tin ĐHCT


TCKH tiếng Việt


TCKH tiếng Anh

 
 
Vui lòng chờ...