Đăng nhập
 
Tìm kiếm nâng cao
 
Tên bài báo
Tác giả
Năm xuất bản
Tóm tắt
Lĩnh vực
Phân loại
Số tạp chí
 

Bản tin định kỳ
Báo cáo thường niên
Tạp chí khoa học ĐHCT
Tạp chí tiếng anh ĐHCT
Tạp chí trong nước
Tạp chí quốc tế
Kỷ yếu HN trong nước
Kỷ yếu HN quốc tế
Book chapter
Bài báo - Tạp chí
39 (2017) Trang: 406-415
Tạp chí: Tạp chí Sinh học

Three new earthworm species are described from Dong Nai Province, Vietnam, namely Metaphire malayanoides Nguyen & Lam sp. n., Metaphire grandiverticulata Nguyen & Lam sp. n., and Metaphire xuanlocensis Nguyen & Lam sp. n. Both M. malayanoides sp. n. and M. grandiverticulata sp. n. have four pairs of spermathecal pores in ventrolateral 5/6/7/8/9. However, M. malayanoides is distinguished by having two to eight pairs of genital markings located in intersegmental furrows, starting from 19/20; M. grandiverticulata sp. n. is characterized by having only one pair of genital markings between male porophores in xviii, and very large tube-shaped diverticulum. M. xuanlocensis sp. n. has one pair of spermathecal pores inside the spermathecal chambers in 7/8, accessory glands stalked and attached to the enlarged base of prostatic duct, and the presence of penial setae

Các bài báo khác
Số 32 (2014) Trang: 106-119
Tải về
Số 22a (2012) Trang: 143-153
Tải về
Số 10 (2008) Trang: 59-66
Tải về
Số 53 (2017) Trang: 96-107
Tải về
Số 45 (2016) Trang: 97-109
Tải về
38(4) (2016) Trang: 442-448
Tạp chí: Tạp chí Sinh học
1 (2012) Trang: 202
Tạp chí: Nghiên cứu giảng dạy Sinh học
57 (2012) Trang: 72
Tạp chí: Che Bio Sci
1 (2012) Trang: 385
Tạp chí: Nghiên cứu giảng dạy Sinh học
 

CTUJoS indexed by Crossref

Vietnamese | English


BC thường niên 2019


Bản tin ĐHCT


TCKH tiếng Việt


TCKH tiếng Anh

 
 
Vui lòng chờ...