Đăng nhập
 
Tìm kiếm nâng cao
 
Tên bài báo
Tác giả
Năm xuất bản
Tóm tắt
Lĩnh vực
Phân loại
Số tạp chí
 

Bản tin định kỳ
Báo cáo thường niên
Tạp chí khoa học ĐHCT
Tạp chí tiếng anh ĐHCT
Tạp chí trong nước
Tạp chí quốc tế
Kỷ yếu HN trong nước
Kỷ yếu HN quốc tế
Book chapter
Bài báo - Tạp chí
Tập 56, Số 4 (2020) Trang: 33-43
Tải về

Thông tin chung:

Ngày nhận bài: 07/04/2020
Ngày nhận bài sửa: 21/05/2020

Ngày duyệt đăng: 28/08/2020

 

Title:

The diversity and distribution of Soil mesofauna (Mesofauna group) in Tràm Chim National Park – Dong Thap province

Từ khóa:

Đặc điểm phân bố, động vật đất nhóm Mesofauna, đa dạng loài, VQG Tràm Chim

Keywords:

Distribution, soil mesofauna, species diversity, Tram Chim National Park

ABSTRACT

Soil mesofauna was sampled in the rainy season (October 2018) and dry season (April 2019) from two typical habitats (seasonally submerged lands and seasonally unsubmerged lands) in Tram Chim National Park. As a result, a total of 42 species belonging to 32 genera in 28 families were recorded in that area. Of these animals, spider was the most diverse group with 24 species, followed by land snails and centipedes (each with six species), millipedes (four species) and earthworms (only two species). In particular, of which six spider and milipede species (belonging to six genera Hirudicryptus, Amaurobius, Hypsosinga, Chalcoscirtus, Orthobula, Bassaniana) were recorded firstly in Vietnam. In terms of distribution, there are no differences in species diversity between the two seasons, but there are significant differences in the number of species, the diversity index, and species composition between two habitats. It is suggested that soil huminity, pH and organic matter contents may be important factors influencing the distribution of soil mesofauna in Tram Chim National Park.

TÓM TẮT

Các mẫu động vật đất thuộc nhóm Mesofauna được thu vào mùa mưa (tháng 10/2018) và mùa khô (tháng 4/2019) ở trên hai sinh cảnh đất ngập nước theo mùa và đất không ngập nước ở Vườn quốc gia (VQG) Tràm Chim. Kết quả cho thấy lần đầu tiên ghi nhận được 42 loài thuộc 32 giống, xếp trong 28 họ ở khu vực nghiên cứu. Trong đó, nhện đa dạng nhất có 24 loài, ốc cạn và rết mỗi nhóm có 6 loài, cuốn chiếu có 4 loài và giun đất chỉ có 2 loài. Đặc biệt, có 6 loài (thuộc 6 giống Hirudicryptus, Amaurobius, Hypsosinga, Chalcoscirtus, Orthobula và Bassaniana) lần đầu được ghi nhận ở Việt Nam. Xét về đặc điểm phân bố, nhóm Mesofauna không có sự khác biệt lớn về độ đa dạng loài giữa hai mùa trong năm nhưng có sự khác biệt rõ rệt về số lượng loài, độ đa dạng và thành phần loài giữa hai sinh cảnh. độ ẩm, pH, hàm lượng và thành phần chất hữu cơ trong đất có thể là các nhân tố quan trọng ảnh hưởng đến sự phân bố của nhóm Mesofauna ở VQG Tràm Chim.

Trích dẫn: Nguyễn Thanh Tùng, Lâm Hùng Khánh, Trần Thị Anh Thư và Nguyễn Đức Anh, 2020. Đa dạng loài và đặc điểm phân bố của động vật đất (nhóm Mesofauna) ở Vườn Quốc Gia Tràm Chim - tỉnh Đồng Tháp. Tạp chí Khoa học Trường Đại học Cần Thơ. 56(4A): 33-43.

Các bài báo khác
Số 32 (2014) Trang: 106-119
Tải về
Số 22a (2012) Trang: 143-153
Tải về
Số 10 (2008) Trang: 59-66
Tải về
Số 53 (2017) Trang: 96-107
Tải về
Số 45 (2016) Trang: 97-109
Tải về
38(4) (2016) Trang: 442-448
Tạp chí: Tạp chí Sinh học
1 (2012) Trang: 202
Tạp chí: Nghiên cứu giảng dạy Sinh học
57 (2012) Trang: 72
Tạp chí: Che Bio Sci
1 (2012) Trang: 385
Tạp chí: Nghiên cứu giảng dạy Sinh học
 


Vietnamese | English


 
 
Vui lòng chờ...