Đăng nhập
 
Tìm kiếm nâng cao
 
Tên bài báo
Tác giả
Năm xuất bản
Tóm tắt
Lĩnh vực
Phân loại
Số tạp chí
 

Bản tin định kỳ
Báo cáo thường niên
Tạp chí khoa học ĐHCT
Tạp chí tiếng anh ĐHCT
Tạp chí trong nước
Tạp chí quốc tế
Kỷ yếu HN trong nước
Kỷ yếu HN quốc tế
Book chapter
Tạp chí quốc tế 2015
Số tạp chí 19(2015) Trang: 192-209
Tạp chí: Aquaculture Economics & Management

The use of low-value small-sized fish (LVSSF) both as aquaculture feedstuff for snakehead and for human consumption in Vietnam and Cambodia could result in demand outstripping supply as human population and aquaculture production grow. Replacing LVSSF for snakehead aquaculture with pelleted feed would reduce the pressure on stocks of LVSSF. This study addresses the economics of this replacement strategy for snakehead culture in Vietnam. Economic engineering methods were used to assess the effects of pelleted feed for low, medium and high-productivity scenarios. The study compared net present values (NPV), internal rates of return (IRR) and differences in NPV between farms using pelleted feed and those using LVSSF. It also included sensitivity analyses that related NPV and IRR to increased snakehead prices. Results demonstrated strong economic incentives for high-productivity farms to use pelleted feed. However, pelleted feed was too expensive for medium- and low-productivity farms. NPVs were more sensitive to reductions in the cost of pelleted feed than to increases in the cost of LVSSF or the cost of capital.

Các bài báo khác
Số tạp chí 120 (9)(2015) Trang: 6363–6383
Tạp chí: Journal of Geophysical Research: Oceans
Số tạp chí Volume 2, No.2(2015) Trang: 1-5
Tạp chí: Suan Sunandha Science and Technology Journal
Số tạp chí 1(2015) Trang: 15-22
Tạp chí: GMSARN International Journal


Vietnamese | English


 
 
Vui lòng chờ...