Đăng nhập
 
Tìm kiếm nâng cao
 
Tên bài báo
Tác giả
Năm xuất bản
Tóm tắt
Lĩnh vực
Phân loại
Số tạp chí
 

Bản tin định kỳ
Báo cáo thường niên
Tạp chí khoa học ĐHCT
Tạp chí tiếng anh ĐHCT
Tạp chí trong nước
Tạp chí quốc tế
Kỷ yếu HN trong nước
Kỷ yếu HN quốc tế
Book chapter
Chờ xuất bản
Tạp chí quốc tế 2015
Số tạp chí 17 (4)(2015) Trang: 338-342
Tạp chí: Asia Journal of Natural Product Research

From the leaves of Cleome chelidonii L.f., two new flavonol glycosides, named cleomesides A (1) and B (2), and four known compounds, quercetin 3-O-bglucopyranosyl (1 ! 2)-a-rhamnoside-7-O-a-rhamnoside (3), ethyl a-galactopyranoside (4), adenine (5) and glycerol monostearate (6), were isolated. The structures of all isolated compounds (1–6) were determined by NMR spectroscopy and mass spectrometry. The data of known compounds (3–6) were further compared with the reported data for these compounds.

Các bài báo khác
Số tạp chí 120 (9)(2015) Trang: 6363–6383
Tạp chí: Journal of Geophysical Research: Oceans
Số tạp chí Volume 2, No.2(2015) Trang: 1-5
Tạp chí: Suan Sunandha Science and Technology Journal
Số tạp chí 1(2015) Trang: 15-22
Tạp chí: GMSARN International Journal


Vietnamese | English


 
 
Vui lòng chờ...