Đăng nhập
 
Tìm kiếm nâng cao
 
Tên bài báo
Tác giả
Năm xuất bản
Tóm tắt
Lĩnh vực
Phân loại
Số tạp chí
 

Bản tin định kỳ
Báo cáo thường niên
Tạp chí khoa học ĐHCT
Tạp chí tiếng anh ĐHCT
Tạp chí trong nước
Tạp chí quốc tế
Kỷ yếu HN trong nước
Kỷ yếu HN quốc tế
Book chapter
Tạp chí quốc tế 2016
Số tạp chí 69(2016) Trang: 93-100
Tác giả: Nguyễn Văn Thu
Tạp chí: Animal Sciences. and Technology
Liên kết:

The study included two experiments with fresh pig manure as a main substrate (15.0%DM basis) in the completely randomized designs. In the Exp 1 the 50ml-syringes were used. The treatments were inoculum resources extracted from fresh pig manure (FPM), sludge of reactor of bio-digester (SR), sludge of removal tank (SRT) and rumen fluid (RF) of cattle. In Exp 2, two small experiments were done simultaneously on 50ml-syringes (Exp 2a) and 5 liter-flasks with six treatments and three replications. The treatments were inoculum resources including no inoculum [NC], fresh pig manure [FPM], sludge of reactor of biodigester [SR], sludge of 5liter-flasks incubated for 60 days with the ratio (g:v) of sludge and medium (1:5) [SF1:5], [SF2:5] and [SF3:5], respectively. The incubation period was 80 days with incubated temperature of 39oC. In the Exp 2b corresponding to each treatment of the experiment 2a, one 5 liter-flask was used. It was concluded that better inoculum sources used for studying in vitro biogas production should be from the sludge of biogas reactors. Inoculum extracted from the sludge with the ratio of 1:5 was optimum for biogas production and quality. The syringes could be promisingly used for the in vitro biogas production research.

Các bài báo khác
Số tạp chí Vol.4 No.7(2016) Trang: 22-28
Tạp chí: Journal of Materials Science and Chemical Engineering
Số tạp chí Volume-3, Issue-3(2016) Trang: 137-140
Tạp chí: International Journal of Advances in Mechanical and Civil Engineering
Số tạp chí 102(2016) Trang: 239-243
Tạp chí: Construction and Building Materials
Số tạp chí 21(2016) Trang: 16-27
Tạp chí: Asia-Pacific Journal of Science and Technology
Số tạp chí 6(2016) Trang: 31-40
Tạp chí: IOSR Journal of Research & Method in Education
Số tạp chí Volume 16, no 6(2016) Trang: 2076-2084
Tạp chí: Journal of Power Electronics
Số tạp chí Vol. 8, No. 4(2016) Trang: 259-274
Tạp chí: International Journal of Computer and Electrical Engineering
Số tạp chí Vol. 65, No. 12(2016) Trang: 2225-2231
Tạp chí: The Transactions of the Korean Institute of Electrical Engineers
Số tạp chí 39(2016) Trang: 850-858
Tạp chí: Journal of the Chinese Institute of Engineers
Số tạp chí Volume 63, Issue 11(2016) Trang: 7195-7203
Tạp chí: IEEE Transactions on Industrial Electronics
Số tạp chí 19(2016) Trang: 41-48
Tạp chí: Mongolian Journal of Agricultural Sciences
Số tạp chí 12(3)(2016) Trang:
Tạp chí: Architectural Engineering and Design Management


Vietnamese | English


 
 
Vui lòng chờ...