Đăng nhập
 
Tìm kiếm nâng cao
 
Tên bài báo
Tác giả
Năm xuất bản
Tóm tắt
Lĩnh vực
Phân loại
Số tạp chí
 

Bản tin định kỳ
Báo cáo thường niên
Tạp chí khoa học ĐHCT
Tạp chí tiếng anh ĐHCT
Tạp chí trong nước
Tạp chí quốc tế
Kỷ yếu HN trong nước
Kỷ yếu HN quốc tế
Book chapter
Chờ xuất bản
Tạp chí quốc tế 2016
Số tạp chí 64(2016) Trang:
Tạp chí: Chemical & Pharmaceutical Bulletin
Liên kết:

Solution equilibrium of divalent metal ions (M=Mn2+, Co2+, Ni2+, Cu2+ and Zn2+) with caffeic acid (ligand C) or dihydrocaffeic acid (ligand D) in binary system, and with acetylcysteine (ligand N) in ternary system were investigated at condition similar to human physiological temperature of 310.15 K and ionic strength of 0.15 mol·dm-3 NaCl. Potentiometry technique was used for the determination of formation constant (log β) assisted by spectrophotometry technique. The results indicated the formation of [ML], [MLH], [ML2], [ML2H] in binary species and [MLN], [MNLH], [MNLH2] in ternary species, where L represents ligands C or D. It was found that ligand D formed more stable complexes than that of ligand C, which were affected by the presence of double bond in the carboxylate moiety of ligand C. The speciation diagrams were simulated by HySS and discussed briefly, additionally the tendency of ternary complexes was evaluated from parameters Δ log KM and log X.

Các bài báo khác
Số tạp chí Vol.4 No.7(2016) Trang: 22-28
Tạp chí: Journal of Materials Science and Chemical Engineering
Số tạp chí Volume-3, Issue-3(2016) Trang: 137-140
Tạp chí: International Journal of Advances in Mechanical and Civil Engineering
Số tạp chí 102(2016) Trang: 239-243
Tạp chí: Construction and Building Materials
Số tạp chí 21(2016) Trang: 16-27
Tạp chí: Asia-Pacific Journal of Science and Technology
Số tạp chí 6(2016) Trang: 31-40
Tạp chí: IOSR Journal of Research & Method in Education
Số tạp chí Volume 16, no 6(2016) Trang: 2076-2084
Tạp chí: Journal of Power Electronics
Số tạp chí Vol. 8, No. 4(2016) Trang: 259-274
Tạp chí: International Journal of Computer and Electrical Engineering
Số tạp chí Vol. 65, No. 12(2016) Trang: 2225-2231
Tạp chí: The Transactions of the Korean Institute of Electrical Engineers
Số tạp chí 39(2016) Trang: 850-858
Tạp chí: Journal of the Chinese Institute of Engineers
Số tạp chí Volume 63, Issue 11(2016) Trang: 7195-7203
Tạp chí: IEEE Transactions on Industrial Electronics
Số tạp chí 19(2016) Trang: 41-48
Tạp chí: Mongolian Journal of Agricultural Sciences
Số tạp chí 12(3)(2016) Trang:
Tạp chí: Architectural Engineering and Design Management
Số tạp chí 69(2016) Trang: 93-100
Tác giả: Nguyễn Văn Thu
Tạp chí: Animal Sciences. and Technology

CTUJoS indexed by Crossref

Vietnamese | English


BC thường niên 2019


Bản tin ĐHCT


TCKH tiếng Việt


TCKH tiếng Anh

 
 
Vui lòng chờ...