Đăng nhập
 
Tìm kiếm nâng cao
 
Tên bài báo
Tác giả
Năm xuất bản
Tóm tắt
Lĩnh vực
Phân loại
Số tạp chí
 

Bản tin định kỳ
Báo cáo thường niên
Tạp chí khoa học ĐHCT
Tạp chí tiếng anh ĐHCT
Tạp chí trong nước
Tạp chí quốc tế
Kỷ yếu HN trong nước
Kỷ yếu HN quốc tế
Book chapter
Chờ xuất bản
Tạp chí quốc tế 2016
Số tạp chí 49(2016) Trang: 39-56
Tạp chí: European Journal of Remote Sensing
Liên kết:

Information on rice cropping activities and growing areas is critical for crop management. This study developed a logistic-based method to monitor rice sowing and harvesting activities and, accordingly, to map rice growing areas from the MODIS–Landsat fusion data in An Giang Province, Vietnam. The EVI2 data derived from the fusion data compared with that of Landsat data indicated a close correlation (R2 = 0.93). The comparisons between the estimated sowing and harvesting dates and the feld survey data revealed the RMSE values of around 8 and 5 days for the winter–spring crop and 9 and 12 days for the summer–autumn crop, respectively. The rice mapping results compared with the ground reference data indicated an overall accuracy and Kappa coeffcient of 93.2% and 0.86 for the winter–spring crop, and 91.7% and 0.83 for the summer–autumn crop, respectively. These results were reaffrmed by the government’s rice areas statistics, with the relative error in area values smaller than 3.3%.

Các bài báo khác
Số tạp chí Vol.4 No.7(2016) Trang: 22-28
Tạp chí: Journal of Materials Science and Chemical Engineering
Số tạp chí Volume-3, Issue-3(2016) Trang: 137-140
Tạp chí: International Journal of Advances in Mechanical and Civil Engineering
Số tạp chí 102(2016) Trang: 239-243
Tạp chí: Construction and Building Materials
Số tạp chí 21(2016) Trang: 16-27
Tạp chí: Asia-Pacific Journal of Science and Technology
Số tạp chí 6(2016) Trang: 31-40
Tạp chí: IOSR Journal of Research & Method in Education
Số tạp chí Volume 16, no 6(2016) Trang: 2076-2084
Tạp chí: Journal of Power Electronics
Số tạp chí Vol. 8, No. 4(2016) Trang: 259-274
Tạp chí: International Journal of Computer and Electrical Engineering
Số tạp chí Vol. 65, No. 12(2016) Trang: 2225-2231
Tạp chí: The Transactions of the Korean Institute of Electrical Engineers
Số tạp chí 39(2016) Trang: 850-858
Tạp chí: Journal of the Chinese Institute of Engineers
Số tạp chí Volume 63, Issue 11(2016) Trang: 7195-7203
Tạp chí: IEEE Transactions on Industrial Electronics
Số tạp chí 19(2016) Trang: 41-48
Tạp chí: Mongolian Journal of Agricultural Sciences
Số tạp chí 12(3)(2016) Trang:
Tạp chí: Architectural Engineering and Design Management
Số tạp chí 69(2016) Trang: 93-100
Tác giả: Nguyễn Văn Thu
Tạp chí: Animal Sciences. and Technology

CTUJoS indexed by Crossref

Vietnamese | English


BC thường niên 2019


Bản tin ĐHCT


TCKH tiếng Việt


TCKH tiếng Anh

 
 
Vui lòng chờ...