Đăng nhập
 
Tìm kiếm nâng cao
 
Tên bài báo
Tác giả
Năm xuất bản
Tóm tắt
Lĩnh vực
Phân loại
Số tạp chí
 

Bản tin định kỳ
Báo cáo thường niên
Tạp chí khoa học ĐHCT
Tạp chí tiếng anh ĐHCT
Tạp chí trong nước
Tạp chí quốc tế
Kỷ yếu HN trong nước
Kỷ yếu HN quốc tế
Book chapter
Tạp chí quốc tế 2016
Số tạp chí 45(2016) Trang:
Tạp chí: Journal of Solution Chemistry
Liên kết:

The binary and ternary complex stability constants between 2,3-dihydroxybenzoic acid (DA) and N-acetylcysteine (Nac) with the divalent metal ions (M) Mn2+, Co2+, Ni2+, Cu2+ and Zn2+were studied in aqueous solution at 310.15 K and an ionic medium of 0.15 mol·dm−3 NaCl. The complexes’ stability constants (log10 β), refined from the potentiometric data using the Hyperquad2008 program, indicate that the ternary complexes are more stable than the binary complexes. The stability constants were supported by additional computation, refined from the spectrophotometric data using the Hypspec program. The values of the ternary complex stability relative to their binary complex (Δlog10 K) and the disproportionation constant (log10 X) indicate that formation of ternary complex species [M(DA)(Nac)]3− is more favorable than that of species formed by two identical ligands, [M(DA)2]4− or [M(Nac)2]2−. For the investigated M, the stability of complexes follows the trend Cu2+ > Zn2+ > Ni2+ > Co2+ > Mn2+.

Các bài báo khác
Số tạp chí Vol.4 No.7(2016) Trang: 22-28
Tạp chí: Journal of Materials Science and Chemical Engineering
Số tạp chí Volume-3, Issue-3(2016) Trang: 137-140
Tạp chí: International Journal of Advances in Mechanical and Civil Engineering
Số tạp chí 102(2016) Trang: 239-243
Tạp chí: Construction and Building Materials
Số tạp chí 21(2016) Trang: 16-27
Tạp chí: Asia-Pacific Journal of Science and Technology
Số tạp chí 6(2016) Trang: 31-40
Tạp chí: IOSR Journal of Research & Method in Education
Số tạp chí Volume 16, no 6(2016) Trang: 2076-2084
Tạp chí: Journal of Power Electronics
Số tạp chí Vol. 8, No. 4(2016) Trang: 259-274
Tạp chí: International Journal of Computer and Electrical Engineering
Số tạp chí Vol. 65, No. 12(2016) Trang: 2225-2231
Tạp chí: The Transactions of the Korean Institute of Electrical Engineers
Số tạp chí 39(2016) Trang: 850-858
Tạp chí: Journal of the Chinese Institute of Engineers
Số tạp chí Volume 63, Issue 11(2016) Trang: 7195-7203
Tạp chí: IEEE Transactions on Industrial Electronics
Số tạp chí 19(2016) Trang: 41-48
Tạp chí: Mongolian Journal of Agricultural Sciences
Số tạp chí 12(3)(2016) Trang:
Tạp chí: Architectural Engineering and Design Management
Số tạp chí 69(2016) Trang: 93-100
Tác giả: Nguyễn Văn Thu
Tạp chí: Animal Sciences. and Technology


Vietnamese | English


 
 
Vui lòng chờ...