Đăng nhập
 
Tìm kiếm nâng cao
 
Tên bài báo
Tác giả
Năm xuất bản
Tóm tắt
Lĩnh vực
Phân loại
Số tạp chí
 

Bản tin định kỳ
Báo cáo thường niên
Tạp chí khoa học ĐHCT
Tạp chí tiếng anh ĐHCT
Tạp chí trong nước
Tạp chí quốc tế
Kỷ yếu HN trong nước
Kỷ yếu HN quốc tế
Book chapter
Tạp chí trong nước 2017
Số tạp chí 5(2017) Trang: 81-87
Tạp chí: Nông nghiệp và Phát triển nông thôn
Liên kết:

Trong canh tác Artemia, sự phát triển của vi tảo trong ao cung cấp nguồn thức ăn giàu dinh dưỡng cho Artemia. Để tối ưu hóa sự phát triển của tảo cần cung cấp cân đối nguồn dinh dưỡng đạm (N) và lân (P) từ phân chuồng và phân khoáng. Thí nghiệm đồng ruộng được thực hiện nhằm so sánh hiệu quả của bón phân gà và phân khoáng đối với hàm lượng dưỡng chất N, P hòa tan và sự phát triển của các nhóm loài tảo có lợi trong ao nuôi Artemia. Thí nghiệm gồm bốn nghiệm thức tương ứng với hai loại phân bón: phân gà và phân khoáng kết hợp với hai nồng độ muối: 30 g/L và 40 g/L. Thí nghiệm được bố trí hoàn toàn ngẫu nhiên với 3 lặp lại cho mỗi nghiệm thức, mỗi lặp lại tương ứng với một ao nuôi Artemia có diện tích 112-169 m2 và được thực hiện cho hai chu kỳ tảo liên tiếp. Trong mỗi chu kỳ tảo, phân tích nồng độ N, P hòa tan trước và sau khi bón phân, tổng mật số tảo tối đa và thành phần loài tảo. Kết quả ghi nhận, bón phân gà có hiệu quả cung cấp NH4+ cao trong điều kiện nồng độ muối 70 g/L, nhưng cung cấp P hòa tan thấp hơn so với bón phân khoáng với cùng lượng dưỡng chất N, P. Tổng mật số tảo trong ao bón phân gà và phân khoáng không khác biệt thống kê ở cả hai nồng độ muối trong chu kỳ 1 nhưng bón phân gà cho kết quả mật số tảo thấp hơn phân khoáng ở nồng độ muối 70 g/L trong chu kỳ 2. Thành phần tảo có lợi Bacillariophyta chiếm tỷ lệ cao khác biệt khi bón phân gà so với phân khoáng.

Các bài báo khác
Số tạp chí 4(2017) Trang: 89-97
Tạp chí: Phân tích Hóa, Lý và Sinh học
Số tạp chí 81(2017) Trang: 114-120
Tạp chí: Khoa học Công nghệ Nông nghiệp Việt Nam
Số tạp chí 55(5E34)(2017) Trang: 1-5
Tạp chí: Tạp chí Hóa học
Số tạp chí 4(2017) Trang: 29-44
Tạp chí: Tạp chí Khoa học Quản lý và Kinh tế, Trường Đại học Kinh tế, Đại học Huế
Số tạp chí 14 (4b)(2017) Trang: 116-126
Tạp chí: Tạp chí khoa học trường ĐH Sư phạm TP Hồ Chí Minh
Số tạp chí ISBN: 978-604-73-5569-3(2017) Trang: paper 58
Tạp chí: TUYỂN TẬP HỘI NGHỊ - TRIỂN LÃM QUỐC TẾ LẦN THỨ 4 VỀ ĐIỀU KHIỂN VÀ TỰ ĐỘNG HÓA VCCA-2017
Số tạp chí ISBN: 978-604-73-5569-3(2017) Trang: paper 38
Tạp chí: TUYỂN TẬP HỘI NGHỊ - TRIỂN LÃM QUỐC TẾ LẦN THỨ 4 VỀ ĐIỀU KHIỂN VÀ TỰ ĐỘNG HÓA VCCA-2017
Số tạp chí ISBN: 978-604-73-5569-3(2017) Trang: paper 37
Tạp chí: TUYỂN TẬP HỘI NGHỊ - TRIỂN LÃM QUỐC TẾ LẦN THỨ 4 VỀ ĐIỀU KHIỂN VÀ TỰ ĐỘNG HÓA VCCA-2017
Số tạp chí ISBN: 978-604-73-5569-3(2017) Trang: paper 21
Tạp chí: TUYỂN TẬP HỘI NGHỊ - TRIỂN LÃM QUỐC TẾ LẦN THỨ 4 VỀ ĐIỀU KHIỂN VÀ TỰ ĐỘNG HÓA VCCA-2017
Số tạp chí ISBN: 978-604-73-5569-3(2017) Trang: paper 20
Tạp chí: TUYỂN TẬP HỘI NGHỊ - TRIỂN LÃM QUỐC TẾ LẦN THỨ 4 VỀ ĐIỀU KHIỂN VÀ TỰ ĐỘNG HÓA VCCA-2017
Số tạp chí ISBN: 978-604-73-5569-3(2017) Trang: paper 19
Tạp chí: TUYỂN TẬP HỘI NGHỊ - TRIỂN LÃM QUỐC TẾ LẦN THỨ 4 VỀ ĐIỀU KHIỂN VÀ TỰ ĐỘNG HÓA VCCA-2017


Vietnamese | English


 
 
Vui lòng chờ...